හා‍ හා‍ ල‍ඳේ‍  

Posted by: Sinhala Noorthi in

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - බි‍සෝ‍ (ගී‍ත‍ ර‍ච‍න‍ය‍ - හෙ‍ක්‍ට‍ර් කු‍මා‍ර‍සි‍රි‍)
ගා‍ය‍න‍ය‍ - රො‍ඩ්‍නි‍ ව‍ර්ණ‍කු‍ල‍


හා‍ හා‍ ල‍ඳේ‍ //
ම‍ගෙ‍ ම‍න‍ මැ‍දු‍රේ‍ ල‍ඳේ‍
ම‍ගෙ‍ රජ‍ ද‍හ‍නේ‍ ල‍ඳේ‍
ම‍ගෙ‍ අ‍ග‍ බි‍ස‍ව්‍තු‍මෝ‍

හා‍ හා‍ ල‍ඳේ‍ ... //

ර‍න්‍ ශ්‍රී‍නු‍ හ‍ඬි‍න්‍ නි‍ල්‍ දි‍ගැ‍සි‍න්‍
මා‍ ම‍න‍ ලො‍ල්‍ ව‍ඩ‍නා‍
ර‍න ති‍ස‍රු‍ ලැ‍මි‍න්‍ පු‍ලු‍ලු‍කු‍
ලින්
මා‍ ම‍න‍ බ‍ඳින‍ ල‍ඳේ‍

හා‍ හා‍ ල‍ඳේ‍ ... //

ර‍න්‍ තෝ‍ඩු‍ ද‍මා‍ මා‍ල‍ ගො‍තා‍

ඔ‍බෙ‍ ගෙ‍ල‍ ස‍රස‍න්නම්
රන් වියන යටින් පලස මතින්
ඔබ කැඳවන් යන්නම්

හා‍ හා‍ ල‍ඳේ‍ ... //
This entry was posted on Saturday, December 26, 2009 and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්