අඹ දඹ නාරං  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නාට්‍යය - රාමායණය (නීතිඥ ජෝන් ද සිල්වා)
ගායනය - නිමල් ජයසිංහ

අඹ දඹ නාරං කෙසෙල් දෙල් පනා කකා මේ වනා සැපා ලබනෙම්//
ගංගාවේ ඕලු ඇත්තෙ ඒවාගේ කෑම නැත්තෙ ඇත්
තෙ පුෂ්ප අත්තෙ අත්තෙ ඒවා පිපේ//
අඹ දඹ නාරං කෙසෙල් දෙල් පනා කකා මේ වනා සැපා ලබනෙම්//
පක්ෂි නාදේ රෑත් ඇසේවී හීන් හඬම දෙත්මැයි//
මල්ලිකා වැල් බොහෝ තිබෙන්නා//
විසාල මේ වනේ මං ප්‍රවේසම් බොහොම වෙලා ඉන්නෙම්
ප්‍රවේසම් බොහොම වෙලා ඉන්නෙම්
වාසෙ සොඳා බැද්දෙ මෙදා ප්‍රීති සදා වෙයි නිබඳා බෝ මාදං ඇත්තෙ මේ ගසේ//
අඹ දඹ නාරං කෙසෙල් දෙල් පනා කකා මේ
වනා සැපා ලබනෙම්////

This entry was posted on Tuesday, September 13, 2011 and is filed under , , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්