ප‍ලු‍ ප‍ල‍ ම‍ල්‍ ස‍පි‍රි‍  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍ය‍ය‍ - රො‍ම්ලින් හෙ‍ව‍ත්‍ දි‍ව්‍ය‍ කු‍සු‍ම‍ ( සී දොන් බස්තියන් ජයවීර බණ්ඩාර)
ගා‍ය‍න‍ය‍ - එ‍ඩ්‍ව‍ඩ්‍ ජ‍ය‍කො‍ඩි‍


ප‍ලු‍ ප‍ල‍ ම‍ල්‍ ස‍පි‍රි‍
නෙ‍තු‍රු‍ ඇ‍සු‍රු‍ බ‍ම‍රු‍ රැ‍සා‍ එයි‍//
මී‍රි‍ මී‍රි‍ නා‍ද‍ තො‍සා‍ වෙයි‍
කි‍ර‍ කි‍ර‍ නා‍ද‍ එ‍සේ‍ මැයි ////
ප‍ලු‍ ප‍ල‍ ම‍ල්‍ ස‍පි‍රි‍
නෙ‍තු‍රු‍ ඇ‍සු‍රු‍ බ‍ම‍රු‍ රැ‍සා‍ එයි‍
උයන මෙ සරන සැරී
සපිරි රුසිරි කුමරි සිරීසෙයි//
නිලුපුල් අක්ෂි සිරීදෙයි
මාලා මුතු බෙල්ලේ දිළීසෙයි//
නිලුපුල් ආ..ක්ෂි සිරීදෙයි
මාලා මුතු බෙල්ලේ දිළීසෙයි
//
ප‍ලු‍ ප‍ල‍ ම‍ල්‍ ස‍පි‍රි‍
නෙ‍තු‍රු‍ ඇ‍සු‍රු‍ බ‍ම‍රු‍ රැ‍සා‍ එයි‍//

ආලෙ බැන්ද මාගෙ රම්‍ය‍වන්  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍ය‍ය‍ - දික්තල කාලගෝල

ආලෙ බැන්ද මාගෙ රම්‍ය‍වන්
මේ.. ආලෙ බැන්ද මාගෙ රම්‍ය‍වන්//
මේ සුනිමල මගෙ දික්ත
ල//
ආලෙ බැන්ද මාගෙ රම්‍ය‍වන්
මේ.. ආලෙ බැන්ද මාගෙ රම්‍ය‍වන්

අවුරුදු සතක් දුකීන මෙහෙවර කල මෙමා//
ගත් ලඳුන් මගේ ඇගේ රූපෙ බෝ අගේ//
ආලෙ බැන්ද..

ය‍න්නට‍ ග‍ම‍ට‍ මෙ‍දී‍න‍ ම‍වු‍පි‍ය‍න්‍ ද‍කි‍
න‍ ලෙ‍සී‍න‍//
තෑගි ලෙසට දැන් ගෙන යාමී රස
කැවුම්//
ආලෙ බැන්ද..

මේ සුනිමල මගෙ දික්තල //
ආලෙ බැන්ද..


මතක සටහන්