පෙ‍ර‍හැ‍ර‍ එ‍න‍වෝ‍  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - ක‍නේ‍රු‍ ම‍ල්‍ (ජයලත් මනෝරත්න)

පෙ‍ර‍හැ‍ර‍ එ‍න‍වෝ‍ ක‍ස‍ පු‍පු‍ර‍න‍වෝ‍
පෙ‍ර‍හැ‍ර‍ එ‍න‍වෝ‍ ල‍ස්‍ස‍න‍යි‍
පෙ‍ර‍හැ‍ර‍ එ‍න‍වෝ‍ ක‍ස‍ පු‍පු‍ර‍න‍වෝ‍
පෙ‍ර‍හැ‍ර‍ එ‍න‍වෝ‍ ල‍ස්‍ස‍න‍යි‍ වේ‍ද‍න‍යි‍
ත‍න‍ම් දෙ‍න‍ත්‍ ත‍ම්‍ දෙ‍න‍ත්‍ ත‍න‍ම්‍ දෙ‍න‍
තන‍ම්‍ දෙ‍න‍ත්‍ ත‍නෙ‍නා‍

පො‍රොන්දු මිටියක් හිසින් දරාගෙන
වියන් රෙද්ද යට රන් කරඬුව ගෙන //
ගෙයින් ගෙයට පැන ගමින් ගමට එන//
බලන් වඩින රඟ පොරොන්දු පෙරහැ
ර මේ//

අත්පිට තබමින ඇත් පිට නගිමින
පොරොන්දු මිටි ගෙන බල පෙරහැර එන

අත්පිට තබමින ඇත් පිට නගිමින
පොරොන්දු මිටි ගෙන
බල පෙරහැර එන
බැඳ බැඳ වෙස් මුහුණින් ද
වැඳ වැඳ දණ නමමින් ද
සොඳ සොඳ බණ දෙසමින් ද
වඩින රඟේ.. ////


හකුරුත් දුංකොලත්  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍යය - තල මල පිපිලා (ජයලත් මනෝරත්න)
ගායනය - ජයලත් මනෝරත්න


හා!පටන් ගනිමු!!
සොකරි කතාවේ පරයට දුම් පෙවීම.

තෙයියත් තෙයියත් තෙයියත් තා
තෙයියත් තෙයියත් තෙයියත් තා
තෙයියත් තෙයියත් තෙයියත් තා

හකුරුත් දුංකලත් කංසා එක පමන
ඇඹරූ ලෙසට අල්ලේ පොඩිකරල ගෙන
කංසා ගඩුගුඩාවට දිය වත්කරන
ගුරුවත් සොකරිත් බොති කංසා ඉ
ඟන

මටාත් දියාන් ගුරුහාමී කංසා ඉල්ලන
තටා දෙන්ට කංසා නැත ගුරුවා කියමින
පිහා කැත්ත අතේ ගගා මුවඅත බලමින
මටාත් නොදූන්නොත් කංසා ගුරුවා මරමින

හිංසා පීඩා විඳින්ට මුන්ගෙන් මට
බැරුවා
කංසා ගඩුගුඩා පොල්ල කොන්ට අතට දෙනවා
පිස්සා වෙන්නට සොකරි පරයට දුම් පෙව්වා
උස්සා දමලා පරයගෙ කංස දෙකට එලුවා

රාමා රාමා මගෙ හොඳ රාමා
කංසා බීලා මත්වුනු රාමා
රාමා රාමා මගෙ හොඳ රාමා
අම්මා ආවා නැගිටින් රාමා//
//අන්න බලන් සඳ  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍යය - කුණ්ඩලකේශී (මහගම සේකර)
මුල් ගායනය - බෙන් සිරිමාන්න, ට්‍රිලීශියා ගුණවර්ධන
නව ගායනය - එඩ්වඩ් ජයකොඩි , සන්ධ්‍යා දීපානි

අන්න බලන් සඳ රන් තැටියෙ
න්
සුදු සීත ගඟුල් ගලනා
හද සෝක තැවුල් නිවනා
//

චන්දන පල්ලව කෝකිල කූජන
සංගීතයේ පැටලී//
සුන්දර මේ වන ගුල්ම යහන් ගැබ//
ආදර බස් කියනා
හඬ දේවිනි කන් පිනනා

අත් පසුරෙන් තුරු පෙම්බරයන්
බඳ බන්දා සෙනේ සිතිනි
ලිය වැල් පැටලී ගොසිනී
//
පුෂ්ප පිපී මකරන්ද ගලා ඒ
මාරුතයේ හැපිලා//
මන්මද රංගන මණ්ඩපයේ මෙම//
මන්ද බලා හිඳි
නේ
තව පෙම්බර මා සාමිනේ

අන්න බලන්
සඳ ..


මුල් ගීතය

ග‍ම්‍භී‍ර‍ තෙ‍දැ‍ති‍  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - බැලසන්ත නාඩගම
ගා‍ය‍න‍ය‍ - නිශ්ශංක දිද්දෙණිය


ග‍ම්‍භී‍ර‍ තෙ‍දැ‍ති‍ කො‍(න්)ස්‍ත‍න්‍තී‍නු‍පු‍රේ‍
කො‍ස්‍ත‍න්‍තී‍නු‍පු‍
රේ‍
පුරවර්ධන කරන අග නරනා මෙ මම්//

නාමය මං අලිසන්දිරී//
මම ධර්මෙන් මෙපුර පාලන කරමින්නේ
ධර්මෙන් මෙපුර පාලන කරමින්නේ
ඉන්නේ මැදුරෙ ප්‍රීතිය විඳිමින්
නේ//
එහෙම උනාත් මෙ මට ඇත
ලොකුම දුකාක්
මෙ මට ඇත ලොකුම දුකාක්
කරකාරියක් නැතුව සිත
නොමැත සැපාක්//
එය විසඳාගන්නා ලෙසා...//
මගෙ මන්ත්‍රී කැඳවා මම
පහදා කියමි එය//
නොමැත ලඳක් මෙහෙසිය ලෙස ගන්නට//

ග‍ම්‍භී‍ර‍ තෙ‍දැ‍ති‍ කො‍ස්‍ත‍න්‍තී‍නු‍පු‍රේ‍
කො‍ස්‍ත‍න්‍තී‍නු‍පු‍රේ‍
පුරවර්ධනකරන අග නරනා මෙ මම්//


මතක සටහන්