බලා ඉඳිම් මා  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍යය - රොමියො සහ ජුලියට් (සී දොන් බස්තියන් ජයවීර බණ්ඩාර)
ගායනය - යමුනා විනෝදිනී


බලා ඉඳිම් මා රොමියෝ මා ප්‍රියා//
දැක මා සිතේහි පෙම් රාසී
බෝවේ ආලේ බසක් කරන්ටා
දැකුම් මෙ දෝ දැන් කොයි කාලේ
මා බඳ සුරත දමා තෙපුල් කරාදෝ//
ස්වර්ණ රෝමියෝ යෞවනා
ප්‍රාණේ මා වෙත් නිතින්ම වේයා
කුමක්ද නැත්තේ කල් බෝ වේ


http://app.box.com/s/shak0mztrggp3yrrm6un

මේ රාත්‍රි නිමල්  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නාට්‍යය - රොමියො සහ ජුලියට් (සී දොන් බස්තියන් ජයවීර බණ්ඩාර)
ගායනය - කෝලිත භානු දිසානායක, යමුනා විනෝදිනී


 මේ රාත්‍රි නිමල් ස්ථාන සොයා ආමි මේ බලා
අතවැස්ම මෙ මම නම් මා ලොලි ප්‍රීති වේ තිරා
දුක් රාශි මාගෙ කොහොම නිවන්නේ ද රූ කතා
පෙම් පෑවු ශ්‍රියා කාන්ති නිසා ආලෙවේ නිති
යස ආලෙ වේ නිති
ශ්‍රියවන්ගෙ බසා නාහ මසිත් යාය වේ පරා//

මා නේත්‍ර ලකල් රොමියො නුඹා කොයිබදෝ කතා
සිත දුක් වේ මගෙ පින් වු රොමියො කෝ බලන් වතා
මක් වේදො අහෝ ආවොතින් මො නෑ කෙනෙක් පතා
මගපෙන්වූ ඔය කව්ද රොමියො ආලෙ බෝ තදා
ආලෙ බෝ තදා//

http://app.box.com/s/o2vap3wvtgmj6j3x734j

නැද්ද සිතේ අනුකම්පා  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍යය - මනමේ (මහාචාර්‍ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර)

 නැද්ද සිතේ අනුකම්පා මෙමා හට
නෑ මට අන් සරණා වෙනූ කරුණා
මා පෙම් වඩනා රජිඳු මනා
මා හැරා මා හැරා ඇයිද යන්නෙ දැඩි සිතිනා//
වින්ඳ මෙවන් දුක මෝඩ මනු ලොව
ඇද්ද වෙන අඟනා තිලෝ පාලනා
දෙවිඳුනි මා රකිනු මැනා
මා දෙසා මා දෙසා බලනූය දයා ඇසිනා// 

http://app.box.com/s/y028z28lwlrcdbwxhkp3
 

අන්ද මන්ද වූයේ  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍යය - මනමේ (මහාචාර්‍ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර)

 අන්ද මන්ද වූයේ මසිතා මෙපුවතින
කිම්ද වූයේ නොදැනේ අරුමා
මේ පුවතින කිම්ද වූයේ නොදැනේ අරුමා
සරණ කර සිටි නරන හිමි හට//
කරන අනවින මෙවැනි බිහිසුණු//

වෙන්ට කමා වැදි රජිඳේ මෙ වරදට
බැන්ද සෙනෙහස හින්දා
මේ වරදට බැන්ද සෙනෙහස හින්දා
චපල විය සිත ප්‍රබල ආලෙන්
නොතලනුය මා දුබල ජීවය
චපල විය සිත ප්‍රබල ආලෙන්
නොතලනුය මා දුබල ජීවය//

සින්ඳවූ ගෙල සැමියා කවර සෙනෙ
යන්ට යව වනේ නොසිටා
කවර සෙනෙ යන්ට යව ව
නේ නොසිටා
අමන ගති ඇති මෙවැනි අඟනන්//
ම වැනියන් හට කුමන සරණද//
සින්ඳවූ ගෙල සැමියා කවර සෙනෙ
යන්ට යව වනේ නොසිටා
කවර සෙනෙ යන්ට යව
නේ නොසිටා


http://app.box.com/s/iusigm011s0xmg9bojc0


රජ ඉසුරු නැත  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍යය - මනමේ (මහාචාර්‍ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර)

 රජ ඉසුරු නැත නැත මිණි කිරුළු
ඇත මෙම හිම ගිර දෙන්නෙමි සියළු
පට දුහුලින් වැසු සියුමැලි සිරුරු
ගොතලා මල් පෙති වසමිය සපිරු
මිණි මුතු අබරණ පැලඳි මෙවරල
සරසාලමි ගෙන වනසැවුලන් පිල
මනමෙට සෙනෙහස ඉවත දමාදෝ

වනයේ වැදි රජ කෙනෙකු පතාදෝ

දිරියෙන් යුධකල ඔබ දුටු වේලේ
මොහොතින් සිත මා පිරුණයි ආලේ
වනයේ නෙක බිය පහව යමින්නේ
චංචල වූ සිත සැනසුම වින්ඳේ
නැතිමුත් රජකම ඔබමයි පතන්නේ
ඇත මට හිම ගිර ඔබ සමගින්නේ

සනසයි මා සිත ඔබ කී වදනා
නුදුරින් වේ මා හිම ගිරි භවනා
රකුසෙකු සේ මා ගත ගොරහැඩි වේ
විලස මෙසේමුත් සිත නොම දැඩිවේ
සැමියා මැරුමට මසිත නුදුන්නේ
ඔහු රුදු මරුමුව වැටුනෙ විහින්නේ

මනමේ රජු ඔබ  ගෙල සිඳලන්ටා
කඩුව ඉල්ලූ සඳ ඔහු වලකන්ටා
කල තැත දුටුවද ඔබ ගලවන්ටා
සිතුනෙ කඩුව ඔබ අතටම දෙන්ටා
කල තැත දුටුවද ඔබ ගලවන්ටා
සිතුනෙ කඩුව ඔබ අතටම දෙන්ටාhttp://app.box.com/s/46q8zpltlpywll9b64uz

මා ප්‍රිය සැමියා  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍යය - මනමේ (මහාචාර්‍ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර)
   
මා ප්‍රිය සැමියා මරුමුව වැටුනා
කිමද කලේ ඔබ මේ අපරාදේ
යහතින් සිටි ඔහු ඔබ ඇන මැරුවා
මේ ඔබ දෝසා මේ ඔබ දෝසා

ඔබ ප්‍රිය සැමියා මාව මරන්නට
තැත්කල හින්දා තැත්කල හින්දා
සිය පණ ගලවාගන්නට මැරුවා
නෑ මගෙ දෝසා නෑ මගෙ දෝසා

මට පෙම්කල ඒ මනමේ රජිඳා
සටනට පොලඹාගත්තේ ඔබනේ
මා ගලවන්නට ගොස් මා හින්දා
මරුමුව වැටුනා මරුමුව වැටුනා

සටනට මා පෙලඹූවේ ඔහුනේ
දුටුවේ නැත්දෝ දුටුවේ නැත්දෝ
කාගෙන් ඔබ ගලවන්නට වීදෝ
නොදනිමි එබසා නොදනිමි එබසා

ඔබගෙන් මා ගලවන්නට නොවෙදෝ
සටනට වැදුනේ සටනට වැදුනේ
මනමේ රජිඳා මරුමුව වැටුනා
ප්‍රේමය හින්දා ප්‍රේමය හින්දා

මාගෙන් කුමටා ඔබ රැකගන්නේ
අනදර ඔබටා කිකල කෙලෙම්දෝ
සටනට ගියෙ මා හටගත් ඔබටා
ප්‍රේමය හින්දා ප්‍රේමය හින්දා

අදහන්නට නම් හැකිදෝ කෙලෙසා
ඔබමේ කියනා රැවටිලි වදනා
නැතිවුනි මට දැන් අන්කිසි සරණා
මෙතැනම මරණා වෙනු නම් නියතා

නොකියනු එලෙසා මා ප්‍රිය කුමරී
මම වෙමි ඔබටා හැමදා සරණා
හිමගිරි අරණේ ඔබ වේ රැජිනි
වෙනු මැන මබිසෝ වෙනු මැන මබිසෝ

නැත අන් සරණා ඔබ හැර මෙමෙටා
වනයේ විසුමා වෙන්නේ සැමදා
වග වලසුන්ගෙන් උවදුරු වලකා
රකිනුය ඔබ මා  රකිනුය ඔබ මා

මා වැදි සෙනගා ඔබ රැකගන්නා
වග වලසුන්ගෙන් තොර වේ භවනා
දිවිහිම් කොට පුදනෙම් ආදරිනා
නැත කිසි බාධා විසුමට සැපෙනා
 
http://app.box.com/s/p6gtrvx9zqzlzodvr5wx
 

මාගේ අවසර නොම ගෙන  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍යය - මනමේ (මහාචාර්‍ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර)
මාගේ අවසර නොම ගෙන//
මාගේ අවසර නොම ගෙන//
මාගේ අවසර නොම ගෙන//
මාගේ අවසර නොම ගෙන//
ආවද තා මෙමගෙ විජිතෙටා
දෙරණ හෙලා සුන්කර තොප
ගොදුරු කරමි කැනහිළුනට//

මාගේ තෙද බල නොම දැන//
මාගේ තෙද බල නොම දැන//
මාගේ තෙද බල නොම දැන//
මාගේ තෙද බල නොම දැන//
ආවද මා සමග සටනටා 

ධීර බලැති ධනුධර වෙමි
කෲර තොපගෙ එඩි බිඳලමි//

 
http://app.box.com/s/u3ufdn1yn6fa8hurz073
 

සේ සුරිඳු  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍යය - මනමේ (මහාචාර්‍ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර)

සේ සුරිඳු බරණැස් පුර පසිඳු//
රාජ්‍ය කරනා ඒ රාජ්‍ය කරනා
රුපු නොද බිඳ තේජසා//
පවර එ නිරිඳුගෙ පුත් කුමරා වෙමි
සතර ඉගෙන තක්සලාව ගොස් එමි//
දුලා මෙකුමරිය විවාහකරගෙන//
බලා පිටත් වෙමි බරණැස් පුරවර//

මේ අරණේ හිමගිර සිට දෙරණේ//
මාගෙ සරණේ වේ මාගෙ සරණේ
නැතහොත් වෙය මරණේ//
මුළු දඹදිවටම තොප මහ රජ වුව
මාගෙ විජිතය මෙය මම වෙමි අග රජ//
කවුද තට මෙහි පිවිසෙන්නට කීවේ//
අවසර නොමැතිව බල තට වන දේ// 

http://app.box.com/s/hh8s5aanwdqgjdtqgckr
 

මෑ වේ මා දුටු  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍යය - මනමේ (මහාචාර්‍ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර)

මෑ වේ මා දුටු කොමල ලියා//
දෙස බලනුය රජතුම සිත නොම වේ ද තුටු
මෑ වේ මා දුටු කොමල ලියා
බැද්දෙ මෙම ඇවිදින දැක්ක වෙලෙ සිට මම
ඇද්ද මෙ සදිසි ලඳ සිද්ද වුයෙ අරුමද//
දෙන්ට මට නොමසුරු තෑගි බෝග නෙක් පඬුරු
ගන්ට හැකි මෙඅයුරු ලද්දෙ මෑව අමයුරු//
මේ නම් ලෝලිය නොමවන්නේ//
සුර අඟනක විලසට වේද වන සිදඟන
මේ නම් දෝලිය නොමවන්නේ
මෑව ගන්ට අඹුවට වේය මට වාසනාව//
කැන්දාගෙන යන්ට අද මන්ද වෙනු මේ පමාව//
කවුද මෙම කැනහිළු ඌව මම වනසමි
සින්ඳා උගෙ ගෙල සෙද පෙන්නමිය බල තෙද//

http://app.box.com/s/feaamxzko0dshs5sn15k


ගියා වැද්දෝ  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍යය - මනමේ (මහාචාර්‍ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර)


 ගියා වැද්දෝ නොම විද්දෝ ඉඩ ලද්දෝ අපි මෙවරා//
වෙන්ට අනතුරු කිසි ගන්ට සිත බිය නිති
කාරණාව නොම දිසි මෙවෙලේ//

තව ඇද්දෝ පසු එද්දෝ බිය නැද්දෝ මෙම ගමනා//
යන්ට සටනට සැරසෙන්ට වේය විගසට
උන්ට මෙහි නේන ලෙස නැවතා//

http://app.box.com/s/hmcg5kdd16ni0sh97lxx

වන් මේ ආරණ්ණේ  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍යය - මනමේ (මහාචාර්‍ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර)


 වන් මේ ආරණ්ණේ මන් බිය වන්නේ
නන්දන මා හිමි වූ නරනින්දේ
තුංග මෙ ගිරි තුල සිංහ වලස් කැල
ලංවේය තැන තැන රිංගා රුප්පාවල//

ගත් සරතැසිනි විත් සිය යොදුනි
සිත් බියපත් වේ සියුමැලි කොමලඟිනි

චණ්ඩ වු වනසත එන්ට නොදෙමි වෙත
දුන්න රැගෙන විද සුන්කරලමි සෙද//

http://app.box.com/s/rhxrioakxcy0z7xik51mප්‍රේමයෙන් මන  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - මනමේ (මහාචාර්ය එදිරිවීර සරත්චන්ද්‍ර)


ප්‍රේමයෙන් මන රංජිත වේ නන්දිත වේ
පුෂ්පයෙන් වන සුන්දර වේ ලංකෘත වේ//
ආලයෙන් වෙලි සැදි මෙලතා//
මණ්ඩපයෙන් චන්ඩාතප
ඛණ්ඩිත වේ හිරු රජිඳුගෙ//

කෝකිල හඬ කන් පිනවයි රන් ස්වරයයි
රෑන ගිරවු දෙන ගී සින්දූ අම බින්දූ//
සෑම දෙසේ සංගීත ඇසේ//
පිපි තඹරන නද බඹරන
පිය රැව් දෙන ලිය කිඳුරන//
ප්‍රේමයෙන් මන...

http://app.box.com/s/j94p8bu4wt65wcmcwfj2
මුල් ගායනය - බෙන් සිරිමාන්න, ට්‍රිලීශියා ගුණවර්ධන

http://app.box.com/s/izfmplqaxgb6d9swbpa8
 නව ගායනය

දුලා නෙතු පුලා  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - මනමේ (මහාචාර්ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර)
 
දුලා නෙතු පුලා දිසි ස්වර්ණලතා 
සේ මෙලඳා දුලා නෙතු පුලා
ලත් හිරු රැස් ලෙස පද්ම විකසිත 
සිත් මාගේ පත්වේය තෘප්ත විලසට //

කසුන් ලොව තුලා රසඳුන් නයනා
ලේප කරන කසුන් ලොව තුලා
මේ කුමරුන් හට වන්නට පියඹ 
සන්තෝස වේද සිත් අසනු කුමට //

දුලා නෙතු පුලා දිසි ස්වර්ණලතා 
සේ මෙලඳා දුලා නෙතු පුලා

http://app.box.com/s/3gy5dpxtvv40t9zuj2hv

ල‍ප‍ නො‍ම‍ව‍න්‍ ස‍ඳ‍  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - මනමේ (මහාචාර්ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර)

ලප නොමවන් සඳ සේ සොමි ගුණෙනා
සේ සොමි ගුණෙනා
ආදර දිනනා සිසු සැවොමා
රාජ ගුරුන්ගේ යුත් නැණ බෙලෙනා //
වෙමි මම සුවචා දූ කුමරී

නිමල පෙමින් නිති මා ඇතිදැඩි කල
මා ඇතිදැඩි කල
මා පිය ගුරුගේ අණ ලෙසිනා //
සේ සිය නේත්‍රා මා රැකි සතතා //
සිත නොම රිදවා වෙසෙමි සදා

http://app.box.com/s/6hb72tgjb09j7p0e53bz

එනමුත් නෑ සැනසෙන්නේ  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍යය - මනමේ (මහාචාර්‍ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර)

එනමුත් නෑ සැනසෙන්නේ සිත මාගේ දැවේ ගින්නේ //
රජ සැප මට මන්ද කෙලෙස මෙ උසුලම් ද //
දියණිය ඇදුරින්ඳු රුව මාගෙ සිතේ ඇන්දූ
රිසුරු එ සුර ලන්ඳු දැඩි ආලේ ලයේ රැන්ඳූ
කෙලෙසින් ඈ හැරා යම්දෝ සරණේට කෙසේ ගම්දෝ//
පියගුරු අනුදැන්මා හැකිවේද ලබා ගැන්මා//
දියණිය ඇදුරින්ඳු රුව මාගෙ සිතේ ඇන්දූ
රිසුරු එ සුර ලන්ඳු දැඩි ආලේ ලයේ රැන්ඳූ

http://app.box.com/s/6k2qmesiif7p9l1fnz1a

නන් සිරින් වොරැඳි  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍යය - මනමේ (මහාචාර්‍ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර)


නන් සිරින් වොරැඳි බරණැස් පුරයේ
බරණැස් පුරයේ
තෙද යුත් උතුම්වූ පාලනා මා පිය වේ
තෙද යුත් උතුම්වූ පාලනා මා පිය වේ

වී එතරා සිප් සයුරා //
ධනු ශිල්පේද යුදයට නෙක කඩු හරඹද
උගත්තෙමිය මම නැණයෙන් සිතු ලෙද //

නන් සිරින් වොරැඳි..
 
යන්නට වේය දැන් කල් පැමිණා මට
කල් පැමිණා
පිය රජුගෙන් අණ ලද්දෙමි සිය රටටා
පිය රජුගෙන් අණ ලද්දෙමි සිය රටටා

ගොස් එපුරා රජ වී එහෙටා //
මැති දනන්ගෙ මන සොඳ
පොබයන සඳ ලෙද
දැහැමින් රජකර වෙසෙමිය තුටු ලෙද //

නන් සිරින් වොරැඳි..
http://app.box.com/s/fbbgfpp56567nbo8evto

උදුල කරවන  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍යය - මනමේ (මහාචාර්‍ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර)

 උදුල කරවන අවිඳු ගනඳුරු
පතල නැණ යුතු වෙමි මම නිසයුරු
මෙකල සිටිනා මේ කුමරුන් හට ගරු
සකල ශිල්පය දෙමි මම නොමසුරු
චන්දෝ ලංකර කාව්‍ය හනාතක
සාහිත්‍ය සංගීත පරතෙර දුටුවෙමි//
විද්‍යා සාගරයෙ පතුලෙන් ගොඩගෙන
අගනා මාණික්‍ය පළඳමි සිසු ගෙල


http://app.box.com/s/4m4a9o3siugvrbasag4w

ඉර හඳ දෙවියනි  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍යය - මනමේ (මහාචාර්‍ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර)


ඉර හඳ දෙවියනි අධිපති අහසේ
මෙඅප සැමහට දෙනූ වරම්
මෙඅප සැමහට දෙනූ වරම්
මිහිකත දෙවියනි අධිපති පොලොවේ
දෙපය තැබූමට දෙනූ වරම්
දෙපය තැබූමට දෙනූ වරම්
සියලු දෙවියනී උවදුරු දුරලා
මෙරඟපෑමට දෙනූ වරම්
මෙරඟ පෑමට දෙනූ වරම්

http://app.box.com/s/vuig1mio4k8tjn6yhx7s

ග‍මවල සැම තැන  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - ජසයා සහ ලෙංචිනා (දයානන්ද ගුණවර්ධන)
ගායනය - ජයලත් මනෝරත්න


ගම්වල සැම තැන ඇවිද ගොසීන්නේ
වෙල්ලාවට රෙදි අසුරා ගාන්නේ//
සොඳ සොඳ පිරුවට වීයන් බඳීන්නේ
පේඩිහමාවද සාබේ නටාන්නේ//

මේ රට සිටිනා මහතුඟ අණටා

ආමි වියන් බඳිනා ලෙස මෙරටා//
පේඩිහමා කියමින් කෙළිකවටා
තෑඟි දෙතෝත් නටනෙමි සොඳ රුවටා//

නාද අසා සිට බෙර නද ඝෝසා

ආද පාද තබමින් නෙක විලසා//
බේද නොවී සබයේ සිතු විලසා
පේඩි රාළ නටතිය සබෙ සතොසා//

ගම්භිර කාලිංග නුවර නිරිඳුගෙ වාසල තුල යට

ඉන්න දනා සේම රජුට සෝදා පටපිළී සොඳට//
ඉන් නරනා තැබු මට නම පේඩි විදානේ සත්තට
මම් මෙතනට ආමි වියන් බඳිනට නරනිඳු එන විට//

ගම්භිර මහ නිරිඳු සමග උතුමන් වැඩමවන බැවින

සුන්දර උඩු වියන් ධවල වටතිර පාවාඩ එලන//
මෙන් වර ලැබ ආමි මෙතන මහතුඟ අවසර යදිමින
පෙම්බර මගෙ පියඹ සහය නැත මට ආගිය කිසිතැන////

http://app.box.com/s/hgv2yzjqpu2rapev20ur

මතක සටහන්