කිසි අදහසක්  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - ගුරු තරුව (ජයලත් මනෝරත්න)
ගායනය - ජයලත් මනෝරත්න,රත්නා ලාලිනී


කිසි අදහසක් නොදිටිමි දෙන පහන සිළු
සෙවනැලි වැටී ඇත ගෙයි හැමතැනම ගොලූ
දොර හැර ගියෙමි රැහි පළඟැටි හඬය රළු
මිදුලේ ලියන ලදි සඳ රැස් පැදුරු මලු

වැට කොටු කුමට අලියෙකු හට වෙසෙන වනේ
මට මඩ වගුරු ලඟ පරසතු සුවඳ දැනේ
සිට දැන් නැතත් සිතුවත් හුරු අඳුරු කො
නේ
වට කලුවරත් මැද ගන රැස් තරිඳු පෙනේ

කඳුගැට පපා ගිලි මීදුම් සළු පාත
මට ඇතිකලේ වෙනකිසිවක් නොව සීත
ලය මුව මෙන්ම ගොලු වූවත් මගෙ දෑත
ඔබ සිහිකලෙමි ලඟ ඇති ඈතෙහි ඈත

හද පලුවක් මතුවී නුබ වත්තෙන්
තරු කැට ඊ වට විසිරී ඇත්
තෙන්
කෙටුවා වාගෙයි පුන් සඳ කැත්තෙන්
කැටුවේ කැත්තේ නොකැපෙ
න පැත්තෙන්

පුර සඳ ලෙස බැබලේ  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - ගුරු තරුව (ජයලත් මනෝරත්න)

පුර සඳ ලෙස බැබලේ විදුහල අප සුදිලේ//
විදු නැණ එළියෙන් පිරි මග හෙලිකොට
සවිබල දිරියෙන් අප
පණ ගන්වන
නංවා කෙහෙලි ලොවේ සැමදා පහන ලෙසේ
ඔබ අප එළියයි අප ඔබ සෙ
වණයි
අප දිවි ඔබමයි ඔබ අප අපමයි..
වි‍ද්‍යා‍ ද‍දා‍ති‍ වි‍න‍යං

පඤ්ඤාභි රතනං සෙට්ටං
අප්පමාදෝ අමතපදං

ලප නොමවන් සඳ  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නා‍ට්‍යය - ගුරු තරුව (ජයලත් මනෝරත්න)
 ගායනය - රත්නා ලාලිනී

ලප නොම වන් සඳ මෙන් සො
මි ගුණ ගිහිණි
ඔප වැඩි ගත හෙල්මැලි සියුමැලි පැමිණි
සැප රිසි දෙන වැනි රස බසැති සිතුමිණි
තොප දැකුමෙන් අප පින් කල බව දැනිණි

පැහැසරණිය මිණි පැමිණිය කොත් අගට
බඳ කිකිණිය දද ගිහිණිය විමන් වට
නොව පැරණිය වන රමණිය විටින්
විට
සැළලිහිණිය වදු කැලණිය පුරවරට//


http://app.box.com/s/klwihigmb26jx3uyxm53


ඇ‍හැ‍ල‍ ග‍ස‍ ය‍ට‍  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - ගු‍රු‍ ත‍රු‍ව‍ (ජ‍ය‍ල‍ත්‍ ම‍නෝ‍ර‍ත්‍න‍)

ඇ‍හැ‍ල‍ ග‍ස‍ ය‍ට‍ මි‍දු‍ලේ‍
සි‍හි‍ල‍ ද‍න‍ව‍න‍ ව‍දු‍ලේ‍

පා‍ස‍ලේ‍ අ‍ප‍ ප‍න්‍ති‍ය‍යි‍ මේ‍
හි‍ත‍ට‍ නි‍ව‍න‍ක්‍ සැ‍ල‍සූ‍
හි‍ස‍ට‍ සෙ‍ව‍ණ‍ක්‍ නැ‍ති‍
වූ‍
ස‍ඳ‍ නැ‍ති‍ ආ‍කා‍සේ‍
ත‍නි‍ එ‍ළි‍ය‍කි‍ පෑ‍වේ‍
කු‍මු‍දා‍කරය‍කි‍ ප‍න්‍ති‍ය‍ මේ‍ පො‍ඩි‍//
ගු‍රු‍ ත‍රු‍ව‍ක්‍ පා‍යා‍ ස‍ඳ‍ සේ‍

ස‍ඳ‍ නැ‍ති‍ ආ‍කා‍සේ‍අප කොහේද මේ යන්නේ  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - ගුරු තරුව (ජයලත් මනෝරත්න)


ආ.......ආ.......//
අප කොහේද මේ යන්නේ
රට කොහේද මේ යන්නේ
කොතැන තිබෙන වරදක්දෝ
කවදා වුනු වරදක්දෝ
කවදා කොතැනක කවුරු කරපු වර
දක්දෝ
ආ.......ආ.......//
මුලු ලොවටම ආදරය කරන්නට
හැකි මිනිසුන් බිහිවන මතු දවසක
ඔබත් සිනාසී..මමත් සිනාසී..
ලොවම හිනාවෙන ඒ දවසේ..
'මුලු ලොව ඔබට කියයි මෙලෙසින්'
'මම ආ..දරෙයි'//'අ' යනු අකුරෙන්  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නාට්‍ය‍ය‍ - ගුරු තරුව (ජයලත් මනෝරත්න)
ගායනය - ජයලත් මනෝරත්න,රත්නා ලාලිනී

'අ' යනු අකුරෙන් කුමක් කියමුව//
'අ' යනු අකුරෙන්..
අම්මා..
ලොවම ණයගැති සෙනෙහෙබර අම්මා..
'අ'යන්න/// 'අ'///
අන්ඩරේ අන්ඩරේ
'අ'යනු අකුරෙන්..අන්ඩරේ..

'ආ'යන්නෙන් අපි කුමක් කියමුව//
'ආ'යන්නෙන් අපි..ආද
රේ..
ලොව අපට අප ලොවට පුදනා ආදරේ..
'ආ'යනු/// 'ආ'///
ආජුතපර ලාහිලා බීජුතපර ලාහිලා
'ආ'යන්නෙන්// ආජුතපර ලාහිලා

'මැ'යන්නෙන් අපි කුමක් කියමුව//
'මැ'යන්නෙන් යස මැදින් පුන්
පෝදා..
නිහඬ නිසසල මැදින් පුන් පෝදා
'මැ'යන්න/// 'මැ'///
මැන්ටලේ..මැන්ටලේ..
'මැ'යනු අකුරෙන් මැන්
ටලේ

මතක සටහන්