අත්තම්මේ මහඟු  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍යය - හුණු වටයේ කතාව (හෙන්රි ජයසේන) (1967)
ගායනය - හෙන්රි ජයසේන


අත්තම්මේ මහඟු සිල්වත් වු ගුණවත් වු
කතාව දුක්බර වු සාරවත් කල මේ කටුක බිම
ඔබ පුත් සියළු දෙන වැටුනෝය නිසරු යුද්දෙන්
බරින් ජීවිතයේ ඔබ ගත නැමී ගියමුත්
මෑණියනි එඩිතර නැමී වැහැරී සිටිනා
පව්කාර අප වෙත ඔබේ ආසිරි සුසුම් දෙනු මැන

http://app.box.com/s/nei68iyslib4mcfommug


This entry was posted on Sunday, December 01, 2013 and is filed under , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්