උතුරාය හද තුල  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,


නාට්‍යය - හුණු වටයේ කතාව (හෙන්රි ජයසේන) (1967)
ගායනය - මානෙල් ජයසේන


උතුරාය හද තුල කී නොකී වේදනා දහසක්
..ට දුන් වසසුන්ව සිතූ දේ ඈ දැන් අසනු මැන
සිතූ දේ ඈ දැන් අසනු මැන

" යුධ බිම ඔබ සටන් කරනා විට නොපැකිල
මට ද විය සටනක් රුදුරු බියකරු කුරිරු සටනක්
අනාතව අසරණව අතරමංවී යුධ බිම
වැටී හුන් දරුවෙකුට මම ලැගුම් දුන්නෙමි
තනිවී දුරු කතර වැටී හඬනා බිම..
බැටළු පැටවෙකු ගෙන යන ලෙසින් කරපින්නා "

http://app.box.com/s/m1xtaxhumq1j91ux78k2

This entry was posted on Sunday, December 01, 2013 and is filed under , , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්