දුලා නෙතු පුලා  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - මනමේ (මහාචාර්ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර)
 
දුලා නෙතු පුලා දිසි ස්වර්ණලතා 
සේ මෙලඳා දුලා නෙතු පුලා
ලත් හිරු රැස් ලෙස පද්ම විකසිත 
සිත් මාගේ පත්වේය තෘප්ත විලසට //

කසුන් ලොව තුලා රසඳුන් නයනා
ලේප කරන කසුන් ලොව තුලා
මේ කුමරුන් හට වන්නට පියඹ 
සන්තෝස වේද සිත් අසනු කුමට //

දුලා නෙතු පුලා දිසි ස්වර්ණලතා 
සේ මෙලඳා දුලා නෙතු පුලා

http://app.box.com/s/3gy5dpxtvv40t9zuj2hv

මතක සටහන්