බලා ඉඳිම් මා  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍යය - රොමියො සහ ජුලියට් (සි දොන් බස්තියන් ජයවීර බණ්ඩාර)
ගායනය - යමුනා විනෝදිනී


බලා ඉඳිම් මා රොමියෝ මා ප්‍රියා//
දැක මා සිතේහි පෙම් රාසී
බෝවේ ආලේ බසක් කරන්ටා
දැකුම් මෙ දෝ දැන් කොයි කාලේ
මා බඳ සුරත දමා තෙපුල් කරාදෝ//
ස්වර්ණ රෝමියෝ යෞවනා
ප්‍රාණේ මා වෙත් නිතින්ම වේයා
කුමක්ද නැත්තේ කල් බෝ වේ


http://app.box.com/s/shak0mztrggp3yrrm6un

මතක සටහන්