කිසි අදහසක්  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - ගුරු තරුව (ජයලත් මනෝරත්න)
ගායනය - ජයලත් මනෝරත්න,රත්නා ලාලිනී


කිසි අදහසක් නොදිටිමි දෙන පහන සිළු
සෙවනැලි වැටී ඇත ගෙයි හැමතැනම ගොලූ
දොර හැර ගියෙමි රැහි පළඟැටි හඬය රළු
මිදුලේ ලියන ලදි සඳ රැස් පැදුරු මලු

වැට කොටු කුමට අලියෙකු හට වෙසෙන වනේ
මට මඩ වගුරු ලඟ පරසතු සුවඳ දැනේ
සිට දැන් නැතත් සිතුවත් හුරු අඳුරු කො
නේ
වට කලුවරත් මැද ගන රැස් තරිඳු පෙනේ

කඳුගැට පපා ගිලි මීදුම් සළු පාත
මට ඇතිකලේ වෙනකිසිවක් නොව සීත
ලය මුව මෙන්ම ගොලු වූවත් මගෙ දෑත
ඔබ සිහිකලෙමි ලඟ ඇති ඈතෙහි ඈත

හද පලුවක් මතුවී නුබ වත්තෙන්
තරු කැට ඊ වට විසිරී ඇත්
තෙන්
කෙටුවා වාගෙයි පුන් සඳ කැත්තෙන්
කැටුවේ කැත්තේ නොකැපෙ
න පැත්තෙන්

පුර සඳ ලෙස බැබලේ  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - ගුරු තරුව (ජයලත් මනෝරත්න)

පුර සඳ ලෙස බැබලේ විදුහල අප සුදිලේ//
විදු නැණ එළියෙන් පිරි මග හෙලිකොට
සවිබල දිරියෙන් අප
පණ ගන්වන
නංවා කෙහෙලි ලොවේ සැමදා පහන ලෙසේ
ඔබ අප එළියයි අප ඔබ සෙ
වණයි
අප දිවි ඔබමයි ඔබ අප අපමයි..
වි‍ද්‍යා‍ ද‍දා‍ති‍ වි‍න‍යං

පඤ්ඤාභි රතනං සෙට්ටං
අප්පමාදෝ අමතපදං

ලප නොමවන් සඳ  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නා‍ට්‍යය - ගුරු තරුව (ජයලත් මනෝරත්න)
 ගායනය - රත්නා ලාලිනී

ලප නොම වන් සඳ මෙන් සො
මි ගුණ ගිහිණි
ඔප වැඩි ගත හෙල්මැලි සියුමැලි පැමිණි
සැප රිසි දෙන වැනි රස බසැති සිතුමිණි
තොප දැකුමෙන් අප පින් කල බව දැනිණි

පැහැසරණිය මිණි පැමිණිය කොත් අගට
බඳ කිකිණිය දද ගිහිණිය විමන් වට
නොව පැරණිය වන රමණිය විටින්
විට
සැළලිහිණිය වදු කැලණිය පුරවරට//


http://app.box.com/s/klwihigmb26jx3uyxm53


ඇ‍හැ‍ල‍ ග‍ස‍ ය‍ට‍  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - ගු‍රු‍ ත‍රු‍ව‍ (ජ‍ය‍ල‍ත්‍ ම‍නෝ‍ර‍ත්‍න‍)

ඇ‍හැ‍ල‍ ග‍ස‍ ය‍ට‍ මි‍දු‍ලේ‍
සි‍හි‍ල‍ ද‍න‍ව‍න‍ ව‍දු‍ලේ‍

පා‍ස‍ලේ‍ අ‍ප‍ ප‍න්‍ති‍ය‍යි‍ මේ‍
හි‍ත‍ට‍ නි‍ව‍න‍ක්‍ සැ‍ල‍සූ‍
හි‍ස‍ට‍ සෙ‍ව‍ණ‍ක්‍ නැ‍ති‍
වූ‍
ස‍ඳ‍ නැ‍ති‍ ආ‍කා‍සේ‍
ත‍නි‍ එ‍ළි‍ය‍කි‍ පෑ‍වේ‍
කු‍මු‍දා‍කරය‍කි‍ ප‍න්‍ති‍ය‍ මේ‍ පො‍ඩි‍//
ගු‍රු‍ ත‍රු‍ව‍ක්‍ පා‍යා‍ ස‍ඳ‍ සේ‍

ස‍ඳ‍ නැ‍ති‍ ආ‍කා‍සේ‍අප කොහේද මේ යන්නේ  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - ගුරු තරුව (ජයලත් මනෝරත්න)


ආ.......ආ.......//
අප කොහේද මේ යන්නේ
රට කොහේද මේ යන්නේ
කොතැන තිබෙන වරදක්දෝ
කවදා වුනු වරදක්දෝ
කවදා කොතැනක කවුරු කරපු වර
දක්දෝ
ආ.......ආ.......//
මුලු ලොවටම ආදරය කරන්නට
හැකි මිනිසුන් බිහිවන මතු දවසක
ඔබත් සිනාසී..මමත් සිනාසී..
ලොවම හිනාවෙන ඒ දවසේ..
'මුලු ලොව ඔබට කියයි මෙලෙසින්'
'මම ආ..දරෙයි'//'අ' යනු අකුරෙන්  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නාට්‍ය‍ය‍ - ගුරු තරුව (ජයලත් මනෝරත්න)
ගායනය - ජයලත් මනෝරත්න,රත්නා ලාලිනී

'අ' යනු අකුරෙන් කුමක් කියමුව//
'අ' යනු අකුරෙන්..
අම්මා..
ලොවම ණයගැති සෙනෙහෙබර අම්මා..
'අ'යන්න/// 'අ'///
අන්ඩරේ අන්ඩරේ
'අ'යනු අකුරෙන්..අන්ඩරේ..

'ආ'යන්නෙන් අපි කුමක් කියමුව//
'ආ'යන්නෙන් අපි..ආද
රේ..
ලොව අපට අප ලොවට පුදනා ආදරේ..
'ආ'යනු/// 'ආ'///
ආජුතපර ලාහිලා බීජුතපර ලාහිලා
'ආ'යන්නෙන්// ආජුතපර ලාහිලා

'මැ'යන්නෙන් අපි කුමක් කියමුව//
'මැ'යන්නෙන් යස මැදින් පුන්
පෝදා..
නිහඬ නිසසල මැදින් පුන් පෝදා
'මැ'යන්න/// 'මැ'///
මැන්ටලේ..මැන්ටලේ..
'මැ'යනු අකුරෙන් මැන්
ටලේ

Problem Fixed!  

Posted by: Sinhala Noorthi


The problem related to posting comments has now been fixed. You can now post your valuable comments on my blog posts. I highly appreciate and value all your feedback. Thank You.

අ‍ ආ‍ ඇ‍ ඈ‍  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ -ගු‍රු‍ ත‍රු‍ව‍ (ජයලත් මනෝරත්න)
ගා‍ය‍න‍ය‍ - ජයලත් මනෝරත්න ඇ‍තු‍ලු‍ පි‍රි‍ස‍

[අ ආ ඇ ඈ ඉ ඊ උ ඌ
අනාදිමත් කලක් ලියූ]//

අ..
අප රට අර බල
ආ..
ආන්තරාවක
ඇ..
ඇදී ඇදී යත
ඈ..
ඈතින් ඈතට
ඉ..
ඉහමොල මද නැති
ඊ..
ඊලඟ පරපුර
උ..
උන්ගේ ලෝකයෙ
ඌ..
ඌරන් වූ හැටි

අප රට අර බල
ආන්තරාවක
ඇදී ඇදී යත
ඈතින් ඈතට
ඉහමොල මද නැති
ඊලඟ පරපුර
උන්ගේ ලෝකයෙ
ඌරන් වූ හැටි

ක ඛ ජ ට ද න ත ධ
පැන පැන යනවිට
ය ර ල ව සරලව
පරලොව යන රඟ
උන්ගේ අං මැද
අපටයි අඃ අන්තිමේ

අතුරු මිතුරු  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - තාරාවෝ ඉගිලෙති(ලූෂන් බුලත්සිංහල)
ගායනය - රොඩ්නි වර්ණකුල

තුරු තුරු තුරු තුරු තුරු තුරු//
අතුරු මිතුරු දඹදිවතුරු
මගෙ සෙල්ලක්කාර මිතුරු
කිරි මුට්ටියකට පනින්න
හිටි පිනුමක් ගැහුවා
මුට්ටිය හිර වෙලා මිතුරු
කොක්කු නටති රෑ වෙනතුරු
කිරි මුට්ටිය ගඟේ යන්න
තව පිනුමක් ගැහුවා
ගඟ දිය බොර වුනා මිතුරු
කිඹුල් හිනා දැක පිවිතුරු
ඕලු කැකුලකට පනින්න
උඩ කරණම් ගැහුවා
ඕලු කැලේ...හිටපු බමලු//
නහය විදපි ඉදිමෙනතුරු//
මගේ මිතුරු මේවනතුරු
නැත තවමත් දුටුවේ

තුරු තුරු තුරු තුරු තුරු තුරු//
අතුරු මිතුරු දඹදිවතුරු
මගෙ සෙල්ලක්කාර මිතු
රු
කිරි මුට්ටියකට පනින්න
හිටි පිනුමක් ගැහුවා

තුරු තුරු තුරු තුරු තුරු තු
රු///

යාම බෑ ඈ දාලා  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,


නා‍ට්‍ය‍ය‍ - ප‍ද්‍මාවතී (නීතිඥ චාල්ස් ඩයස්)
ගායනය - වික්ටර් පෙරේරා


යාම බෑ ඇ දාලා හර්දේ වෙ ආලේ බොහෝමවේ
පද්මවතී ශ්‍රීකාන්ත සේ රූ
ඒ..ඒ..ඒ.. යාම බෑ ඇ දාලා
හර්දේ වෙ ආලේ බොහෝමවේ
පද්මවතී ශ්‍රීකාන්ත සේ රූ
රුව දැක ඈගේ කොයිලෙස යාමි ඈ හැ
රා//
කැන්දගෙන යන්නේමි පද්මවතී සත්තකයි//
යාම බෑ ඇ දාලා...

දැක්මෙන් ඒ මු ගීයෙන් මන් දැන් ක්ලාන්ත වී
ක්ලාන්ත වී...ලය කම්පාවී.....
ගීයෙන් මන් දැන් ක්ලාන්තවී.
..
සුන්දරී....
දිවියයි නියතයි අත්වූවොත් රූපශ්‍රියා
වන්තීයේ//
පද්මවතී ශ්‍රීකාන්ත සේ
රූ
යාම බෑ ඇ දාලා.../
/

හා හා හා දන්නෙ නැතිලු  

Posted by: Sinhala Noorthi in

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - ම‍හා‍සාර (මහාචාර්ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර )
ගායනය - ජගත් ලක්ප්‍රිය


හා හා හා දන්නෙ නැතිලු
මහාසාර පළඳනාව

කොයිවගේ එකක්ද කියල
අහල නැතිලු කවදාවත්
මහාසාර කියන වචනෙ
එහෙනම් තෝ මොටද ගත්තෙ
ගමට ගොහින් දැනගන්නද
හොර අඹුවගෙ කරේ දාල
කොයි වගේ එකක්ද කියල
මහ රජ්ජුරුවන් ඉදිරියෙ

කියපිය ඔය බින්න ගොහින්
අපට මොටද ඕව කියල
අපේ නෙවේ පළඳනාව
අයිතිකාරි අග බිසවයි
හොරකම තොගෙ වසන්ගන්න
කියපිය තව බින්න හදා

කියපිය තෝ පළඳනාව

ගත්තෙ නැතෙයි කියල බොලේ
ගත්තෙ වෙන කෙනෙක්ය කියල
නැත්නම් තොට ගැලවෙන්නට
විදිහක් නෑ හම්බවෙන්නෙ

තෝව උල තියා මරාවි
නැත්තම් පෙති ගහල දාවි
කදන් දෙකක් මැදින් තෝව
බැඳල ඉරල දාවි දෙකට
දහසක් වද විඳල තමයි

තොට මරණෙට යන්න වෙන්නෙ//

නැත්තම් බොල කියපිය තෝ
කවුද හොරෙක් ඇවිත් ඒක

හොරෙන් අරන් යනව දැකල
තෝ ගොහිල්ල උදුරාගෙන
අග බිසවට දෙන්න කියල

ගේන අතර පළඳනාව
අහසට ඉගිලිලා ගොහින්
අතුරුදහන් වුනැයි කියල//
අනුහස් ඇති මහාසාර
පළඳනාව අග බිසවගෙ
එවැනි හාස්කම් කරන්න
බැරි බඩුවක් නෙවෙයි ඒක//

කියපිය තව බින්න හදා
මහ රජ්ජුරුවන්ට ගොහින්
නැත්නම් තොට ගැලවෙන්
නට
විදිහක් නෑ හම්බවෙන්නෙ
දහසක් වද විඳල තමයි
තොට මරණෙට යන්න
වෙන්නෙ//
තෝව උල තියා මරාවි
නැත්තම් පෙති ගහල දාවි
කදන් දෙකක් මැදින් තෝව
බැඳල ඉරල දාවි දෙකට
දහසක් වද විඳල තමයි

තොට මරණෙට යන්න වෙන්නෙ//දැන් දැන් අම්මා ඒවී  

Posted by: Sinhala Noorthi in

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - වෙ‍ස්සන්තර
ගායනය - ***


දැන් දැන් අම්මා ඒවී සිතමින්
බලාඋනෙමු අපි මෙදුකින්
මිදෙන්ට
නාවත් මැනවැයි සිතේය දැන්නම්
අප විඳිනා දුක්පීඩා බලන්න

දැන් දැන් අම්මා ඒවී සිතමින්
බලාඋනෙමු අපි මෙදුකින් මිදෙන්න
නාවත් මැනවැයි සිතේය දැන්නම්

අප විඳිනා දුක්පීඩා බලන්න
දැන් දැන් අම්මා ඒවී සිතමින්

තුන් සිතකින්වත් සිතුවද අම්මා
පලවැල නෙළන්ට ගිය ඒ වේලේ
පෙරලා ආවිට පලවැල අ
රගෙන
දෑසට දකින්ට නොලැබෙන වග අප

තුන් සිතකින්වත් සිතුවද අම්මා
පලවැල නෙළන්ට ගිය ඒ වේලේ
පෙරලා ආවිට පලවැල අරගෙන

දෑසට දකින්ට නොලැබෙන වග අප
දැන් දැන් අම්මා ඒවී සිතමි
න්

පුංචි රු‍ව‍න්‍  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,


නා‍ට්‍ය‍ය‍ - ග‍ජ‍ම‍න්‍ පු‍ව‍ත‍ (දයානන්ද ගුණවර්ධන)
ගායනය - කිසාගෝතමී සරච්චන්ද්‍ර,ජයලත් මනෝරත්න


[පුංචි රුවන් පුංචි රුවන් පුංචි කළේ
වතුර අරන් ලිඳ උඩ තැබුවාය
කළේ]//
[හැඟිල ඉඳන් හංගල ඒ පුංචි කළේ
පතායමේ මාමායි විහිලුවක් කලේ]//

නැ.හැ. නෑ නෑ කොරනේලියා
එහෙම නෙවෙයි උඹ එදා ඒ
අන්තිම පද දෙක කිව්වෙ

[පුංචි රුවන් පුංචි රුවන් පුංචි කළේ
වතුර අරන් ලිඳ උඩ තැබුවාය කළේ]//
[අට පහ නොදන්නා ජඩයෙකි ඒක කලේ
ගෙදර යන්න දෙනවද මගෙ පුංචි කලේ]//

[පුංචි රුවන් පුංචි රුවන් පුං
චි කළේවතුර අරන් ලිඳ උඩ තැබුවාය කළේ]//නුවණින් විමසා  

Posted by: Sinhala Noorthi in

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - ලෝමහංස (මහාචා‍ර්‍ය‍ එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර)
ගායනය - ***


[නුවණින් විමසා තතු පෙර දවසේ
නිවහල් ලෙස කටයුතු කල
මපියා]//
දැන් අඳබල ලෙස හැසිරෙන සැටි දැක//
කම්පා වේ සිත සිදුවූ වෙනසින්///
[ඔහුගේ සිත කය දෙක මුලුමනින්ම
අත්පත් කරගත්තා මගෙ සුලුමව]//
පලවා හැරියා ඔහු හද පත්ලෙන්//
පුතු සෙනෙ‍හ‍ස‍ ම‍ද‍කුදු එහි‍
නො‍තබා///
[මිනිස් ලොවේ පල් සොරෙකුට හිමිවූ
නින්දිත මරණයකට ගොදුරුවන්ට]//
සිදුවන සැටි දැක දෙවිඳුනි ලෝපල්//
යුක්තිය පසිඳා දෙනුවස් සතහට//
දෙව්ලොව අධිකරණෙට ගෙනයනු මා//
විනිශ්චයක් සාධාරණ ලබන්ට
///
දෙව්ලොව අධිකරණෙට ගෙනයනු මා
ආ..ආ...ආ....

දෙව්ලොව අධිකරණෙට ගෙනයනු මා
විනිශ්චයක් සාධාරණ ලබන්ට///

කුමක්ද අක්කණ්ඩියේ  

Posted by: Sinhala Noorthi in


නා‍ට්‍ය‍ය‍ - භව කඩතුරාව (මහාචාර්ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර)
ගායනය - ***


කුමක්ද අක්කණ්ඩියේ මේ වස්තුව
දනවන කුතුහලය අප සිත් තුල
නොදුටු විරූවක් යම්කිසිවෙකු පෙර
කෙලෙසද සිත් සෝදිසියට කියන්නේ

පියාපතක් දෝ ස්වර්ණ වර්ණ
දෙව්ලොව පක්ෂියෙකුගේ
අසිරිමත් නරලොව තතු
දැනගන්නට සිත්සේ රෑන හැරා
හුදකලාව මිහිමත

පියාපතක් නොව..
විස්කම් දෙව් පුත් මැවූ
අබරණකි දඹ නද රන් ගෙන
මෙවන් සියුම් අත්කමක් කරන්නට
මෙලොවේ නම් නැත රන් කරුවෙක් කිසි

අබරණක් නොව මලක් වේද එය
හිමගිරි අරණේ පිපෙනා මනරම්
[නීලම්බරයේ සැරිසරන නිබඳ
සිදඟන වරලින් ගිලිහුනු සුරත?]/
//කු‍ල‍ භේද‍  

Posted by: Sinhala Noorthi in

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - කෝන්තරේ
ග‍ය‍න‍ය‍ - ජ‍ය‍ශ්‍රී‍ ච‍න්ද්‍ර‍ජි‍ත්‍


මදෑ ගම රට අතහැරල කොළඹ නගරෙට ආව, අතන මෙතන රස්තියාදු වෙන්න!

කුල භේද අග
හිඟ හින්දා
ඉවසන්න බැරි තැන හින්දා
[සැනසීම සොය සොය කොළඹට
අපි ආව දුවගෙන පහලට]//
තිබුනාට ගමරට හුට පට
වැටුනාද කබලෙන් ලිපකට
[ඇවිදිල්ල දුර සිට කොළඹට
පැනපල්ල දැන් අර බේරෙට]//
[දෑත වන වනා අපි ආවේ

තූත්තුකුඩියේ සිට ආවේ]//
[පැලවන්වෙන්නට අපි ආ
වේ
කැහැපට ගහගෙන අපි ආවේ]//
කොළඹ මොකද රත්තරන් තියෙනවද
වෙස්සන්තරලා දොරදන්දෙනවද
සාක්කු කපමුද කසිප්පු පෙරමුද
මාංචු දාගෙන හිරේට වැටෙමුද
[මොනවද නැත්තේ කොළඹ
රටේ
ටැක්සියෙ නැගලා යමුද වටේ]//

අහස උසට තට්ටු ගෙවල්
වීදි දිගේ විදුලි පහන්
[විස්කි බ්‍රැන්ඩි එක්ක වහල්

තංගසාල මෝට කාර්]//
??වරු කොණ්ඩෙ බඳින
??ලා ඇඟ වඩවන
[සුදු වැල්ලේ අව්ව තපින
නිදි කෙල්ලෝ ජෝගි නටන]//
නොදෝමකින් ආපු ගමන
පිස්සු රැලක් එක්ක අමන
[ඔන්න ඉතින් කොළඹ නගරෙ
මේ සම්පත් කොහෙද උතුරෙ]//
බ‍ලා‍ පෙර මග  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - ලෝමහංස (මහාචාර්ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර)
ගායනය - මැණිකෙ අත්තනායක,නිශ්ශංක දිද්දෙණිය


බලා පෙර මග උනිමි සමිඳුනි
යහනෙ තනිවී පෙළී වියොවින්
මුහුණ දැක යලි වීමි ඔද වැඩි
කිරි සයුර සේ දුපු තුසර කර
වීද වැඩ ගිය ගමන සිතුලෙද
නිරෝසුව හැකිවේද විඳිනට

සතුරු සෙන් මැඩ යුධ වැදේ තදේ
නොහිඳ ආයෙමි පියබඳේ ශ්‍රිදේ
දකිනුවස් නුඹෙ වතසඳේ සොඳේ
එදුක වාවනු කොයි ලෙදේ දේ
විඳි නුරා රස සිහිවුනේ මෙනේ
වී අම අදර එදිනේ නොමිනේ
නොරැඳි එදෙසේ පැමුනුණේ සැනේ
වෙත පුරුදු ලඳ පතමිනේ සෙනේපිළිගන්ටා බෑ  

Posted by: Sinhala Noorthi in , , ,


නා‍ට්‍ය‍ය‍ - පද්මාවතී (චාල්ස් ඩයස්)
ගායනය - ජයශ්‍රී චන්ද්‍රජිත්,මැණිකෙ අත්තනායක


පිළිගන්ටා බෑ ඒ කීම යන්ටා යමී//
දුටුවෝ..තින් වේවි ආ..ලේ//
ලය කම්පා වී ප්‍රානේ මුදාවී ඔබේ//
පිළිගන්ටා බෑ ඒ කීම
යන්ටා යමී//

මෙවූ සරූ..පේ කාගෙ තිබේ..දෝ

බොරූද.. දොඩන්නේ මොහූ..//

මෑ පද්මාවතීගේ පයේ දූලි සේවේ//
එම දේවී ඔබටා වටී//
නොවනු? මාගෙ කල්පනාව කියමි අනුව දැන්//

පිළිගන්ටා බෑ ඒ කීම යන්ටා යමී//ඇ‍ඳු‍රු‍තු‍මා‍  

Posted by: Sinhala Noorthi in

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - ප්‍රේමතී ජායතී සෝකෝ (මහාචාර්‍ය‍ එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර)
ගා‍ය‍න‍ය‍ - තිහාරි වික්‍ර‍මා‍රච්චි


[ඇ‍ඳු‍රු‍තු‍මා‍ ව‍න්න මගේ
නොදුන් නමුත් ශිල්ප ශාස්ත්‍ර
ජීවිතයේ ගිරි දුර්ගය
නගින්ට අත්වැලක් වෙන්න]//

මහට දෙන්න ගුරු උප
දෙස්
වියෝ වෙතත් මා ඔබගෙන්
නිරන්තරව සිහියට එන
සමීපයෙන් ඉවත් නොවී
දුකටත් සැපටත් දෙකටම
නොහරින හිත මිතුරෙකු සේ

[ඇ‍ඳු‍රු‍තු‍මා‍ ව‍න්න මගේ
නොදුන් නමුත් ශිල්ප ශාස්ත්‍ර
ජීවිතයේ ගිරි දුර්ගය
නගින්ට අත්වැලක් වෙන්න
]//අතට වළලුද  

Posted by: Sinhala Noorthi in

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - කදා වළලු (ම‍හා‍චා‍ර්‍ය‍ එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර)
ගායනය - යසෝධරා සරච්චන්ද්‍ර


අතට වළලුද පයට ගිගිරිද
ලා ගනී කිඳුරඟන සො
බනා//
වනේ සිඳඹුවො කඩා මල් පෙති
වරල සරසා ගනිති නිතිනා//
සඳුන් කුංකුම ගතේ තවරා
සුවඳ වේ අබිසාරික'ඟනා//
පියවි සුන්දර රූ සපුව වුව
ලකළ වේ ලූ සඳ පළ
ඳනා//
සදා ගන රන් සේ දිළෙන්නේ
කදා වළලුය ම විකුණන්නේ
නදා දෙන සිත සැම'ඟනන්ගේ
සෙදා ගෙන ඇයි නොපළ
ඳින්නේ//
වළලු වළලූ කදා වළලූ
වැඩිය නෑ මිල කදා වළලූ
වළලු වළලූ කදා වළලූ
වැඩිය නෑ මිල කදා වළලූ
පොළොව උසුලන දෙවියනේ(කුවේනියගේ සාපය)  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍යය - කුවේනි (හෙන්රි ජයසේන)
සමූහ ගායනා


පොළොව උසුලන දෙවියනේ
අහස උසුලන දෙවියනේ
මුහුද උසුලන දෙවියනේ

නැගෙන ඉර සඳ දෙවියනේ
අග්නි අසනිය දෙවියනේ
වැහි වලාහක දෙවියනේ
මේඝ ගර්ජන දෙවියනේ
බලන් මට කල මේ විනේ

පොළොව පුපුරා පැලීයන්
අහස ගිනිගෙන දැවීයන්
සයුරු කැළඹී ගැලීය
න්
නැගෙන ඉර හඳ වැටීයන්

තබන තබන පය ගින්නෙන් දැවීයන්
වහින වහින වැහි අහසේ සිඳීයන්
ගහන ගහන හෙණ හිස මත වැටීයන්
ජාතිත් භවේ ගිනි දැල් මත දැවීයන්
උපන් උපන් කුමරුන් මතු නැසීයන්
දියෙන් ගොඩින් ගිනි ජාලා මැවීයන්

ලෙඩින් දුකින් සංහතියම පෙළීයන්
නිරන්තරින් බඩසායෙන් මැරීයන්

පොළොව පුපුරා අහස ගුගුරා දිය දෙබෑකර වරෙල්ලා
සක්වලින් මුහුදින් ගොඩින් අහසින් සැනින් තො
පි වරෙල්ලා
මංත්‍ර බන්ධන අග්නි අසනිය ලෝදියත් ගෙන වරෙල්ලා
මන්ත්‍ර මායා අංජනම් කර මේ රජුට විනකරල්ලා...
 

නොහඬනු කුමරුනි  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නාට්‍යය - කුවේනි (හෙන්රි ජයසේන)
ගායනය - මානෙල් ජයසේන


නොහඬනු කුමරුනි ඇවිල ලසෝ ගිනි//
එන රජ කුමරිය ඈත එතෙර සිට//
ඔබ සනසාලයි දුකඳුරු දුරුකොට//
ඔබ නරපතියෙකි මැති ගන සෙව්නා//
උන් උවදෙස් ලෙස රජකුල සිරිතෙන්
//
ලැබ අග බිසවුන් අභිසෙස් ලද යුතු//
බැඳි පෙම් සටනින් මම පැරදුනෙමි//
දරුවන් සමගින් යමි මම නික්මී//
එනමුත් කුමරුනි මතු සංසාරේ//
ඔබ සොයනෙමි මම භවයෙන් භවයේ
//
මේ පෙම් වියොගින් මතු සංසාරේ//
කෙදිනක හෝ යලි සැනසුම් ල
බමී////ඔබ සිහිලැති  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍යය - කුවේනි (හෙන්රි ජයසේන)
ගායනය - චිත්‍රා වරකාගොඩ,ජනනාත් වරකාගොඩ


ඔබ සිහිලැති සෙවණේ සිටියදි පෙර දවසේ
රන්වන් කෙලවර මුහුදේ සැන්දෑ හිරු බැස
යන වේලේ
මුහුදේ දෙවියන් අහසේ දෙවියන්//
ගැන විසිතුරු කීවා ඔබ අප තුරුලෙ හොවා

සඳ සේ සියුමැලි වූ ඔබ සොමිබර මුහුනේ
නිල්වන් දෙනෙතින් උතුරා
ගැලු උණුසුම් සෙනෙහස දහරා
අපමය දුටුවේ අපමය ලැ
බුවේ//
පින්බර මෑණියනේ ඒ මොලකැටි වයසේ

ඈත එතෙර මුහුදින් පැමිනෙන රජ කුමරී
කී සඳ එදින පියාණන්
ඔබ සෝකෙන් ඔහු දෙනෙත් බලා
නොකියා වැළපිලි නොසලා කඳුලැලි/
/
දුන් බස් මෑණියනේ නිරතුරු මෙමට ඇසේ//මුදු මොලොක් මල්  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍යය - කුවේනි (හෙන්රි ජයසේන)
ගායනය - නලින් අල්විස්,ඉන්ද්‍රකාන්ති ජයතිලක

මුදු මොලොක් මල් මෙනේ කුස දරා බැතිපෙමින්
වේදනා විදිමිනේ අප ලොවට බිහිකෙරූ
ලය පුරා සෙනෙහසින් අප දෙදෙන වැඩු පෙමින්
මව්තොමෝ කුවේනි යකිනි වෙද මේ කියන
යකිනියක ඇඟ රුහිරු කිරි වේද කිසි දිනෙක
මෑණියන් මා පෙවූ කිරි දහර රුහිරු විද

මෑණියනි කුවේනි ඔබ කොතැන සැ
ඟවුනෙද
එන තුරා ඔබ නැවත අපි බලා සිටිමු මෙහි
පියාණන් කී පසුව මාලිගෙන් පිටවන්ට
රැගෙන ඔබ අප දෙදෙන වනවැදී අතරමග
නෑසියන් දකිමිනේ කෝප දුරුකරමිනේ
නැවත එමි දරුවනේ කියා ගිය පසු එදා

නැවත ඔබ එනතුරා අපි සිටිමු මෑණියනි
පන් දහස් කල් ගෙවී එන තුරා හෝ නැවත
අපි මෙහිම සිටින්නෙමු

ඔබ නැතිව නොයන්නෙමු
අපි මෙහිම සිටින්නෙමු
ඔබ නැතිව නොයන්නෙමු
මෑණියනි විගසකිනි
අප රැගෙන යනු මැනවි

මෑණියනි විගසකිනි
අප රැගෙන යනු මැනවි
අන්දකාරෙන් දුරාතීතේ  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නා‍ට්‍යය - කුවේනි (හෙන්රි ජයසේන)
ගායනය-විජේරත්න වරකාගොඩ,හෙන්රි ජයසේන


අන්දකාරෙන් දුරාතීතේ අන්දකාරෙට අනාගතයේ
රැගෙනයාමට කතා පුවතක් අන්දකාරේ සිට
කියන්නේ

බොහෝ දේ සිදුවූ අතීතේ වැළලිලා ඇත අන්දකාරේ
පොළෝ පස් යට උනුන් කඳුලැලි ලෙයත් දහදිය එකට මුසුවී

පොළෝ තලයෙන් වැසුනු බිජුවට නැගී එන සේ දිනෙක පසුකල
අතීතේ සැඟවුනු කඳුලු බිඳු ලෙයත්
දහදිය මද සිනා රැළි
අන්දකාරෙන් දුරාතීතේ නැගී යලි එක්වේය අප හා
අපේ කඳුලැලි ලෙයත් දහදිය සමග මුසුවී ලෝ දහම සේඅන්දකාරෙන් දහස් වසරෙක මෝහයෙන් තව දහස් වසරෙක
මානයෙන් යළි පන්සියක් කල් වසා සැඟවූමුත් කුවේනිය
අදත් ඇය අප දෙස බලන්නී හෙටත් යළි අප දෙස බලන්නී
දුරාතීතේ අන්දකාරය මැදින් සිට එබි
කම්කරන්නී

සදා ඇය අප හා සිටින්නී දොරින් දොර සැම තැන වෙසෙන්නී
එදා හෙලු කඳුලුත් රුහිරු බිඳු සදා අප වෙනු
වෙන් හෙලන්නී

සදාකාලෙම ලොව පහල වූ සදාකාලෙම ලොව පහල වන
කුවේනියමයි එකම ගැහැණිය එදා උපනත් අද උපන්නත්

ඇයයි දුක් පීඩා විඳින්නේ ඇයයි වද
හිංසා දරන්නේ
ඇයයි අවමානය ලබන්නේ ඇයයි යකිනිය න
ම් ලබන්නේ

ක‍න්න දෙනව නං  

Posted by: Sinhala Noorthi in , , ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - රජ ගහේ නාඩගම (සිරිසේන ප්‍රේමලාල්/ජනක් ප්‍රේමලාල්)
ගායනය - රවින්ද්‍ර යසස් කුමානායක


[ක‍න්න දෙනව නං අපිට
බොන්න දෙනව නං අපිට

මොන කෙංගෙඩියද තව ඕනැ කියන්නේ]//
මොන කෙංගෙඩියද තව ඕනැ කියන්නේ

[කන්න දුන්නෙ නැතත් අපිට කමක් නෑ
බොන්න දුන්නොතින් ඒ හැටි දොස
ක් නෑ]//
කියන දෙයක් ඒ විදිහට කෝරාඥ්ඥං
අ‍පේ‍ ක‍ටේ‍ ලෝ‍දි‍ය‍ ටි‍ක‍ වැ‍ටෙ‍න‍ව‍නාං

කන්න දෙනව නං...


[සාර ධර්මෙ බලු බල්ලට ගියාදේන්
සදාචාරෙ මකබෑවී ගියාදේන්]//
[සංස්කෘ‍ති‍ය‍ වල පල්ලට ගියාදේන්
අනේ අපේ බඩ කට දෙක පිරෙනවනාං]//

කන්න දෙනව නං...

පු‍රු‍ෂ‍ භා‍ව‍ය‍යි‍ අ‍පේ‍ ආ‍යු‍ධේ  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - ‍තාරාවෝ ඉගිලෙති (ලූ‍ෂ‍න්‍ බු‍ල‍ත්‍සිංහල‍)

'සූ‍ර‍ වි‍රු‍ව‍නි‍ අ‍ස‍ව්‍'
'ගෘ‍හ‍ මූ‍ලි‍ක‍යෙ‍නි‍ අ‍ස‍ව්‍'

[පු‍රු‍ෂ‍ භා‍ව‍ය‍යි‍ අ‍පේ‍ ආ‍යු‍ධේ‍
ඔ‍බ‍ නි‍දා‍ වැ‍ටු‍නො‍ති‍න්‍
හො‍රු‍ ග‍නී‍ ආ‍යු‍ධේ‍
පි‍බි‍දි‍ය‍ව්‍ පු‍රු‍ෂ‍යි‍න්‍ මි‍හි‍ත‍ලේ‍]//
[පු‍රු‍ෂ‍ ශක්තියෙ‍න්‍ සු‍ග‍න්ධ
පුෂ්පයෙන් ලොවක් ත
නන්න
වීදුරු නළවල සිරවී බැරිවෙතේ]//
[නව ආරක තටු මැවෙන්න
ඉපැරණි තටු හලව් බිමට
කුරු‍ළු වේසයෙන් නැගෙව්
යමව් අම්ඹරේ]//
[ජන්මයෙන්ම ස්ත්‍රි චිත්තයේ
පුරුෂ ප්‍රතිභිම්බය පුංචි වී තියේ
]//
[මෙහෙම ඩිංග ඩිංග පුන්චි වී
ගියොත් අපේ බලේ
පුරුෂ ප්‍රාණියා පොලෝතලේ
නැතේ අනාගතේ]//බෑ බෑ ගෙදර යන්න බෑ  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - තාරාවෝ ඉගිලෙති(ලූෂන් බුලත්සිං‍හ‍ල)

බෑ බෑ ගෙදර යන්න බෑ
//
[ගෙදර යන්නෙ නෑ
මං ගෙදර යන්නෙ නෑ]//
[පය ඔසවාගන්න බැහැ මගේ
සියොලඟින්ම බැඳ දමා තිබේ]//
සිර මැදිරිය ඇරලුවත් මෙසේ
මේ සිරකරු යන්නෙ නෑ කපේ//

ඉගිල යන්න ඇයි බැරී//
ඉගිල යන්න ඇයි බැරි මගෙ තාරාවෝ/
/
[කූඩුවෙ දොර හැර දැම්මා මා
අහසෙ තියෙයි ඔබ හට සීමා]//

විසල් ලොවට මග ඉඩ දෙන් මා
ඉතින් ඉගිල යන් තාරාවා//

බෑ බෑ ගෙදර යන්න බෑ//
[ගෙදර යන්නෙ නෑ
මං ගෙදර යන්නෙ නෑ]//

බෑ බෑ ගෙදර යන්න බෑ//
[ගෙදර යන්නෙ නෑ
මං ගෙදර යන්නෙ නෑ]//

[දිය පීනා එයි තාරාවා..
ඉගිලී පල කලු තාරාවා..]/////

බෑ බෑ බෑ බෑ බෑ

සුරනිඳුනේ  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - දිවැස හෙලනු මැන (රෝලන්ඩ් ප්‍රනාන්දු)
ගායනය - රත්නා ලාලනී,ජයශ්‍රී චන්ද්‍රජිත්


සුරනිඳුනේ මා සිත බැඳි
සොඳුරු යොවුන් හද මා වෙත
නොකැලැල් සෙනෙහස නොමදව
ලබා දෙනු මැනේ//

නරනට අධිපතී සුරින්ඳේ
දිවනෙත් විදහා බලනු මැන
මේ පියකරු වූ ලඳ මට

ලබා දෙනු මැනේ
ඒ පියකරු වූ ලඳ මට
ලබා දෙනු මැනේ

මවෙත දයා කරුණා බල
සෙනෙහස් සුවඳින් නහවන
ආල කොමල රැස් දහරා
ලබා දෙනු මැනේ//

විසල් ලොවට නෙත් විහිදා
සැම දුක් බිඳලූ සුරිඳුනි
නොපමාවම මේ ලඳ මට
ලබා දෙනු මැනේ
නොපමාවම ඒ ලඳ මට

ලබා දෙනු මැනේ

සුමුදු නිදි කුමරී  

Posted by: Sinhala Noorthi in , , ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - තලමල පිපිලා (ජයලත් මනෝරත්න)
ගායනය - එඩ්වඩ් ජයකොඩි, ලක්ෂ්මන් විජේසේකර


සුමුදු නිදි කුමරී..උපන් කළු සිහිනයේ..
නිසොල්මන් රෑ ගලා එන්නී දුරු රටින්
ලතැවුලින් දැවෙනා නුව
රුන්
සිප වැලඳ ගන්නී..
ජීවිතේ නැවතුම්පළේ හිඳ
විදා මායා සිහිල් සලුපිලි
කරන්නී ඇරයුම් උන් හට
රඟන්නට නෙතු පියා..
නැගෙන්නට දුර ඈත අහස
බොල් පොළොව මත තැබූ පා ඔසවා..
කාගෙදෝ ශාපයෙන් උමතුව හඬනා
සබඳ එව මා තැනූ මාවත නු
දුරේ
සැනසුමේ සුවඳක් එහි ඇත තනිවී
වහා යවු.. නොබියව එය විඳිවු
රජෙකු සේ..කුමරෙකු සේ..//
පියකරුයි රෑ රුපුමනේ ලෝ
වැසේ..බොඳවේ.. සැඟවේ..
ඉකිබිඳී..පරිසරේ..
ඒ හඬ වනපෙතේ මිය ඇදුනේ
රුහිරු විල්තෙර බවුන් වඩනා
පරල වූ ඉසිවරුනේ..
මෞ‍ලි මංග‍ල්ලය‍ට‍ සැරසෙවු..

රුවැති නිදි කුමරියගේ..

සිරිලංකාපුරේ  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - පරාස්ස (විමලරත්න අධිකාරි)
ගායනය - සෝමපාල පතිරගේ


[සිරිලංකපුරේ මේ බෝ ඈත පුරාණේ
සිට නා නා දේසේ පරසිද්ද වූ]//

නාටක කෝලම් රංග මෙ දක්වම්////

සිද්ද වෙච්ච පෙර පුරාණෙ
ගම්බද පුවතක් අරගෙන
සුද්ද සබාවට ඇවිදින්
කියාදෙන්න දෙනු අවසර

කලකට පෙර ගමේ තිබුනු
කොයි කාටත් මතකතියෙන
කෝලම් රැඟුමෙන් පෙන්වන
නාටකයට සවන් යොමන

සිරිලංකපුරේ මේ..

තොසා වඩන ගම ලඳ සමඟින් පෙර
කාලෙ ගෙවන ගැමියෙක් උන්නා

ඈත පුරාණේ සිට දෙන්නා දරු
මල්ලෝ නැතිව සිටියේ දුකි
නා
තමා වරද කාගේද නොදන්නා
දෙමහල්ලෝ නිති රණ්ඩු කරන්නා
පමා උනත් ගමයා ගෙට එන්නා
සමා බසක් වත් නොම අද
හන්නා

සිරිලංකපුරේ මේ..

සිනිඳු සේල  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - දිවැස හෙලනු මැන (රෝලන්ඩ් ප්‍රනාන්දු)
ගායනය - ජයශ්‍රී චන්ද්‍රජිත්


[සිනිඳු සේල ගත පො
රවා
රන් අබරණ ගෙල පළඳා]//
සුර ලෝකෙන් කැන්ඳන් ආ
ලඳක් වගෙයි
ඈ සුර දුවක් වගෙයි
ඈ... සුර දුවක් වගෙයි..

නීල නුවන් යුග රැඳි

අනුරාග බැල්ම ආලවඩන
අහස් තලෙන් බිමට වඩින
දේව කුමරියේ
සිහින රැජිනියේ

සිනිඳු සේල..

රන තිසරුන් ලමැද ඉපිද

පියාසලයි මන්මත් කර
මට දිස්වන ඇගේ දසුන
කෙසේ වනන්නේ..

අගය කරන්නේ..

සිනිඳු සේල..

සිහිවේ නිතරම  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - දිවැස හෙලනු මැන (රෝලන්ඩ් ප්‍රනාන්දු)
ගායනය - රත්නා ලාලනී,ජයශ්‍රී චන්ද්‍රජිත්


සිහිවේ නිතරම සුකුමල දි
ගැසිය
ලතැවේ සැමදින සිහිකර ඔබෙ වත
නිහඬව ඉන්නේ ඇයි මගෙ ප්‍රියකත
බහ දෙනු මැන මට පෙම්බර යුවතිය

ආල වඩන රස කතා කියන්නේ
මගේ සවන ඒ කතා අසන්නේ
සොම්නස මගෙ සිත එක්තැන් වන්නේ
සිහිවේ සිහිවේ බඹරිඳු මාගේ

අසනුය මගෙ බස සවන් යොමාගෙන
පවසමි හදෙ තෙරපෙන දුක් දොම්නස
ඔබ වෙනුවෙන් වෙන්වී ඇත හදවත
පවසනු මැන මා ගැන ඔබෙ අදහස

සිහින විමානයෙ සිහින දකින්නයි
කුමාරිකාවක් ඔබට ලැබෙන්නයි
මා පැතු මගෙ කුමරා හා යන්න
යි
මගේ පැතුම ඒ කුමරු ලබන්නයි

සත් පියුමින්  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍ය‍ය‍ - නෙළුම් පොකුණ (කපිල කුමාර කාලිංග)
ගායනය - ප්‍රදීපා ධර්මදාස


සත් පියුමින් සැදි පොකුණක් බලන්න අපි යනවා
කවුරුද එන්නේ//
සත් පියුමින් සැදි පොකුණක් බලන්න අපි යනවා
කවුරුද එන්නේ//
යුගයෙන් යුගයට පියමන් කරමින්

සිහිලැල් රලවැල් සොයමින් කරදියරේ යනවා
තරු ලකුණක් සොයමින්
යන්වා
කවුරුද එන්නේ/////

සපිරිවර  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - ගුරු තරුව (ජයලත් මනෝරත්න)
ගායනය - රත්නා ලාලනී,ජයලත් මනෝරත්න


සපිරිවර මැතින් මන් බුන් රිපුන් යෝ බ‍ලන්සෙව්
යසසිරි සැපතින් යුත් සේ දනන්ගේ නිවෙස් යුත්
වෙළඳ විදු දනන් සල්පිල් අවන්හල් පෙළින් යුත්
පවර පුරවරෙක් වී මාතොටැ‍යි දෙව්පුරෙක් වන්

සසර සරණ සව්සත් දම් අමාවෙන් සතොස්වා
සඝ ප‍ව‍ග‍ සැපත් දුන් දම් රදුන් දම් සඝුන් සෙව්
පෙර මැ‍දග වනින් මේ තුන් ගෙනේ මුල් කෙ‍මෙ‍න්‍ න‍ම්
පතල මැති සඳෙක් වී මේ පුරේ කිත් දදෙක්වන්

ඕ‍....ඕ‍.....ඕ‍......
න‍න්‍ කම් යු‍ත්‍ නි‍ලු‍පු‍ල්‍ ද‍මි‍න්‍ හෙ‍ලැ‍ඹු‍
ලෙ‍න්‍
ර‍ත්‍ නෙලුම් ද‍මි‍න්‍ හෙ‍ල්‍ මැ‍ල්ලෙන්‍
ස‍පු‍ ම‍ල්‍ ද‍මි‍න්‍ සු‍ම‍න‍ පැන් පෙලින් පේ කඩින්
ඕ‍ඕ‍ඕ‍ඕ‍ඕ‍........///

සි‍ව්රැස් සි‍ව්‍දි‍ග‍ සිව්දොරින්
රියතුරින් රන් රිදීකමින්
සිව්කොන් දුහුලින් සුලාක්කනි
න්
රන් රිදී මලින් නන්කම් යුත් නිලුපුල් දමින්
හෙලැඹුලෙන් රත් නෙලුම් දමින්

සාදා රන් කුඹූ බොල් මලින්
සුදු නිමල් රත් නිල් වැරැල්ලෙන් සරා
සිත් කල් දෙව් විම දෙව් සරා
ලොවැ දුරා දානන් වඩා සිත් බැතින්

සව් සත් දුක් මුහුදෙන් නගාලන

නැවක් මෙන් ලෝ පසස් නා නිතින්
ඒ දානේ මෙලෙසින් කලේ ගඟට පත් සිත් සේ
පුදමින් යළිත්

ඒ දානේ මෙලෙසින් කලේ ගඟට පත් සිත් සේ
පුදමින් යළිත්ස‍හෝ‍ද‍ර‍ය‍න්ගේ ගී‍ත‍ය‍  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - පු‍ත්‍ර‍ ස‍මා‍ග‍ම‍ (ජ‍ය‍ල‍ත්‍ ම‍නෝ‍ර‍ත්‍න‍)
ගායනය - ලක්ෂ්මන් විජේසේකර,සම්පත් තෙන්නකෝන්


පී‍ර‍
පෙ‍න‍ බු‍බු‍ලු‍ සි‍නා‍ සි‍සී‍
සි‍හි‍ල්‍ ම‍ද‍ ප‍ව‍න‍ මා‍ ස‍ත‍ප‍යි‍
[බ‍ලා‍පො‍රො‍ත්‍තු‍වෙ‍ ස‍රුංග‍ලේ‍
පාවී පාවී යයි]//
[මහ රෑ////
ඔබේ ලොවට සිහිනය ලංවී]//
මහ රෑ///

කළුවර සලු පැළඳූ
හිම වැටෙනා මහ රාත්‍රියේ
කිරි සුවඳක් දැවටී
බිළිඳුන් දෙදෙනෙක් ගුලිවී
'' ඒ වුශී දන්නවද වැඩක්''
ඒ බිළිඳුන් දෙදෙනා

වයසින් අවුරුදු විසි ගනනක්
ලාලල ලාලාලා..///

මොකද මුරණ්ඩු වීලා සහෝදරයා//
නරක ලමයෙකු වීලා නීති කඩ
ලා
එකම අයියගෙ හිත රිදවන්
නේ
සහෝදරයා///

රස බොජුන්  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නාට්‍ය‍ය‍ - අ‍න්දරේ‍ලා‍ (ජයලත් මනෝරත්න)
ගායනය - රත්නා ලාලනී,ජයලත් මනෝරත්න


රස බොජුනක් නැතත් තුන් වේලට කන්ට
සුව යහනක් නැතත් සැපසේ
ඇලවෙන්ට
දරු පැටියත් එක්ක එකතැන්වී ඉන්ට
ඉඩ ලැබුනොත් මදිද හිමියනි නවතින්ට

දුක උනත් විඳිනකොට එක දිගටෝම
උඹ උනත් යන්ට යයි මට නොකි
යාම
ගොවිතැනක් බතක් කර සිටියොත් මේම
හොඳ කලක් ලබන්නේ කවදද කෝම

ඉර නැතොත් බැරිය වනමල් පූදින්ට
සඳ නැතොත් බැරිය කළුවර වළකන්ට
මල නැතොත් බැරිය බඹරුට පැණි බොන්ට
හිමි නැතොත් බැරිය වාවාගෙන ඉන්ට

අලියගේ තරම ඌ දන්නේ නෑලූ

බොර දියේ නැතිය වරදින්නේ මාලූ
අතමිටේ කිසිත් නැති දවසට යාලූ
ආදරේ උනත් පිටමන් වෙනවාලූ

අතිරහ උනත් නීරසයි වැඩියෙ
න් කෑම
ගඟ දිය උනත් නපුරුයි වැඩියෙන් ඒම
උණු දිය උනත් අගුණයි වැඩියෙන් නෑම
කහවනු උනත් නරකයි ලඟ තිබුනාම

ඉබේ කෙඳිරි ගෑවෙනකොට බඩගින්නේ
උඹේ කට තමයි මට ඉස්සර වෙ
න්නේ
ලැබේ නම් අණක් මහරජ්ජුරුවන්
නේ
තඹේකට නොසලකා කොහොමද ඉන්නේරඟ සෝබා  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නාට්‍ය‍ය‍ -ගුරු තරුව(ජයලත් මනෝරත්න)
ගායනය - රොඩ්නි වර්ණකුල


සුන්දර මෙරඟ සොබාවන්
සොඳ සුන්දර මෙරඟ සොබාවන්
නෙක බලනට තොසිනා මෙහි අද පැමිනා
පිලිගමු සුදනෙනි බැතිනා
අපි පිලිගමු සුදනෙනි බැතිනා
නෙක ගී කව් විඳිනා කව්නළු නො
මදා
ඔබ අප සැම අත්විඳිනා
නව පුවතකි මෙහි අද රඟනා
[අපි පොළොවෙන් ඉහලට අඩි තුන හතරක
ඉන්නාවිට සැරසීලා
]//
[ඔතැනට නොපෙනෙන සොඳ
මනහර දසුනකි නිබඳව මෙතැනට පෙනෙනා]//


ගිරිකුල මුදුනේ  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - වෙස්සන්තර
ගායනය - ජයලත් මනෝරත්න,මැණිකෙ අත්තනායක


ගිරිකුල මුදුනේ හිඳ පාමුල වැඳ
වැටී සිටින වැසි දන දෙස බලමින්
දසරජ දම් මා කෙ
ලෙස රකින්නද
පෙම්බර දේවිය ඔබ හා මම වෙමු
අප වැසියන්ගේ මව්පිය දෙදෙනා
ඔබ කුස හොත් අප දරු දෙදෙනා සේ
වැසියොද වෙති අප දෙදෙනගෙ දරුවෝ
උන්ගේ සිත් තුල ඇති දුක දැකලා
මිස කෙලෙසද උන් සෙත සල
සන්නේ
උන්ගේ අයැදීමට කන්දී මිස
කෙලෙසද දෝහල පසිඳාලන්නේ
දරුවන් සේ උන් ඇකයට ගෙන මුත්
කෙලෙසද සනසන්නේ වැළපෙනවිට
පෙම්බර දේවිය ඔබ හා මම වෙමු

අප වැසියන්ගේ මව්පිය දෙදෙනා

ගුණයුත් සමිඳුනි ඔබ පවසන මේ
උදාර සිතුවිලි ඇසූ කෙනෙහි මා
පස්වනක් ප්‍රීතියෙන් පිනා ගියේ හද
මේසා නැණසර වදන් අමාවන්

ඇසු විරුවෝ වෙන ඇත්ද මෙදියකුස
ඔබ වැනි නිරිඳුන් මෙත් කුලූනින් යුත්
රුපු විරුවෝ වෙන සිටිත්ද මෙලොවේ
මුදුනින් පිලිගන්නෙම් ඔබ කී
වා
[දසරජ දහමේ නිවැරදි
පදරුත්
පහදා දෙනු ලෝසත වෙත මෙත
පා]////එකමග සොයුරන්  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නා‍ට්‍යය‍ - නෙළුම් පොකුණ (කපිල කුමාර කාලිංග)
ගායනය - ලක්ෂ්මන් විජේසේකර,ප්‍රදීපා ධර්මදාස


එක මග යන සොහොයුරන් වෙමු අපි
ජීවිතේ
පැතිරුනු අඳුරේ දෙපයින් යන්නෝ
සසලවු සුලඟේ රැය දිවයන යාමයේ
උහුලනු බෑ පාළුයී
කෝ..ඕ..ඕ..ලඳුන්//
ඉඳහිට එන මගියෙක් විමසයි යම් තැනක්
දන්නෙමි එය ගැන යමි ඔහු මම කෙටි දුරක්
ආපසු එන ගමනේ සෙබළුන් මුරදිදී
විමසයි මගේ ජාතිය රළු
බසින් රළු බසින්
ලල්ලල්ලල්ලල් ලලල්ලලා..////

පියපත් විදහා යමි මම දැන් නිදහසේ
මුහුදක් සේ ගැඹුරුයි මට දැන් ජීවිතේ
පියපත් නැති කවුරුද එන්නේ මාවතේ
කඳුලක් ගෙන දෝතට දෙන්නෙම් හදව
තේ

අළුයම සිහිලැල් .. කඳුලින්
නෙත් තෙමා හිමසුනු අතරේ ඒ මාවත දිස්වේ
පැහැබර කල මැන ඒ ලොව දෙතොලින්
ගීයක් පුදදෙමි ඔබ වෙනුවෙන්එකම වැකියක්  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නා‍ට්‍යය‍ - නෙළුම් පොකුණ (කපිල කුමාර කාලිංග)
ගායනය - ප්‍රදීපා ධර්මදාස


එකම වැකියක් හෝ..එකම පැදියක් හෝ..
නොමැති සුවිසල් ගතෙක වූ මග අසා.. කියවා
මෙදිගු ගමනේ යෙදෙන්නෙමු
අපි
සියපතින් සැරසී.. සුනිල .. අසල නතරව
ගිම් නිවා..
පියාපත් ලබන්නට මිනිස් නෑසියන්ගේ
විරාමය මෙතැනද..
එකම වැකියක් හෝ..එකම පැදියක් හෝ..
නොමැති ඒ විසල් වූ පොතේ

මොහුගෙ රූපය තිබුනා..
එසේ නම් මේ කෞ‍තුක වූ
මන්දිරයයි මේ තියෙන්නේ
අප දෙනෙත් අභියසේ

මහා වනගැබේ මගේ දිවි සිහිනේ
සැබෑ වේදිගැස් කොනින්  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - අ‍ඹු‍සැ‍මි‍යෝ ‍(ඩ‍ග්‍ල‍ස්‍ සි‍රි‍ව‍ර්‍ධ‍න‍)
ගායනය - ජයශ්‍රී චන්ද්‍රජිත්


දිගැස් කොනින් බැලුම් හෙලන
පිරුනු දෙකම්මුල් බබලන

පිරුනු වටොර දඟ යුග මෙන
ලඳක් දිනෙක මට හමුවුන

දිගැස් කොනින්..

වලාකුලේ එහා සිටන්

ඔබ මෙලොවට වරෙන් ලියේ
කලාමැදිරි එළි දල්වා
හඳ පානේ වරෙන් ලියේ
ගලා බසින ගඟුලැල්ලේ
පෙන බුබුලක වරෙන් ලියේ
බලා ඉඳිමි ඔබ එනතුරු
මලානිකව හැඟුම් ලයේ


[සුදු සේලය ඇඳ බඳ වට
වලාකුලක නැගිලා
එයි මා වෙත හඳපානේ
මගෙ ලඳ මා සොයලා]//
[එයි මා වෙත හඳපා
නේ
මගෙ ලඳ මා සොයලා]///අපි සේරම  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නාට්‍ය‍ය‍ - මහගිරිදඹ (ජයලත් මනෝරත්න)
ගායනය - සන්ධ්‍යා‍ දීපානි,ජයශ්‍රී චන්ද්‍රජිත්,ජයලත් මනෝරත්න


අපි සේරම එක අවන්හලක නැවතී//
අපේ සිතුම් මල් සිහින පැතුම් මල්//
[මිරිකාගෙන මධු බඳුනේ
තොල ගාමින් අඩ අඳුරේ]//
ගහ බැනගෙන රොස පරුසෙන
තලා පෙලා පාගාගෙන
ආදරයෙන් සිත සෙනේහයෙන් යළි
අපි සේරම ජීවිතයේ
මහගිරිදඹේ නගිනවා///
[අප යන මග ගිනි අව්
වේ
හිරි පොද පිනි වැහියල්ලේ]//
[සමනල සුරංගනා ලෝකේ
අරුණළු ප්‍රභාත දේදුන්නේ]//
[ගමනේ කෙලවර දුටුවේ කවුරුද
මහගිරිදඹ තරණය කලෙ කවුරුද]//
සිතිජ ඉමේ නිල් සිහින ඉසව්වේ
සමනල තටු ගිලිහී
යන මග කෙලවරවී
සිහිනය මිය යනවා

අපි සේරම ජීවිතයේ
මහගිරිදඹේ නගිනවා////

නෛ‍යි‍න‍ගෙ‍ සූ‍දු‍ව‍  

Posted by: Sinhala Noorthi in , , ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - ම‍ධු‍ර‍ ජ‍ව‍නි‍කා‍ (ද‍යා‍නන්ද ගු‍ණ‍ව‍ර්ධ‍න‍)
ගා‍ය‍න‍ය‍ - ජැක්සන් ඇන්තනී, අනුලා බුලත්සිංහල
(එච්.ඒ.පියදාසගේ කවි කොලය ඇසුරෙනි)


පළමුව මම වැන්ඳ බුදුන් සිහිකරගෙන ඒ ගුණ කඳ
දෙවනුව සත්ධර්මෙ උතුම් මුදුනත් කර මෙන්න වැන්ඳ
තෙවනුව මහ සංඝ‍ රත්නෙ වැඳ සුරන්ට පින් දී සොඳ
කියනව අපි නෛ‍යින‍ගෙ‍ සූදුව කවියෙන් කර ප්‍රබන්ධ

සිරින් සපිරි අපෙ ලක්දිව අසුවුනි ඉංග්‍රිස්
රජුන්ට
කෙලින් ඉන්න නොදී අපිට බලේ ගත්ත ඔවුන් අතට
පිටින් ආපු හම්බ හෙට්ටි හැත්ත පිරුන කොළොම්පුරට
ඔවුන් අතර හිටිය නෛ‍යි‍නා‍ තම්බි කියල කෙනෙක් ජයට

සොඳින් මසන් ගස් හන්දියෙ නෛයි‍න උන්
නු ගෙයි විස්තර
නගින්න එහි තට්ටු හතයි ය‍ට‍ට‍ත්‍ ඒ‍ ත‍ර‍ම්‍ වි‍ත‍ර‍
ත‍දි‍න්‍ම‍ සූ‍දු‍ව‍ එ‍ත‍න‍යි‍ නි‍ල‍ධා‍රි‍ත්‍ ඇ‍වි‍ත්‍ නි‍ත‍ර‍
ප‍නි‍න්න බෑ අල්ලන්නට ආණ්ඩුවත් බයයි මිතුර

මෙකලා වීරයෙක් උන්න කොතලාවල කි
යල සොඳට
සිතලා වැඩ කරන එතුම ජෝන් නමින්
පුරසිද්දෙට
ලැබිලා ගුරු තනතුරකුත් පසුව ගියා රේල්ලුවට
එකලා ඔහු කල දස්කම් කියනව මං පෙළින් පෙළට

අල්ලස් දී පොලීසියට කොස්ගස් හන්දියේ ජයට
නෛ‍යින තම්බි සූදු කෙළිය කාටත් බෑ අල්ලන්නට
ආණ්ඩුවත් සතුටු වෙලා රජෙක් වගේ උන්නු මැතිට
සාජන් මේජර් කෙරුවා කොටහේනේ පොලීසියට

එක්ක ගොසින් පොලිස් භටයො දොළොස් දෙනෙ
ක් මරදානට
ඉක්මන් කර කම්බ සරොං පට ලේන්සු දී අඳින්ට
සල්ලි දීල ඔවුන් අතට යන්ට කිව්ව සූදූ පොළට
ඊට පස්සෙ සිද්ද වෙච්ච දේ පුදුමයි අහං ඉන්ට

ඇඳගෙන සුදු වේට්ටියක් ජටාවකුත් බැඳ හිස වට
ගාගෙන තුන්නූරු ටිකක් දෙමළ හෙට්ටියෙක් විලසට
අරගත්තා බෑග් එකක් නෝට්ටු කොළ දැම්ම ඊට
නැගගත්තා රික්ශෝවක අපෙ මැතිඳා යයි විගහට

දකිමින් මේ හෙට්ටි අයිය නෛ‍යින ස
ලං දම්ම හොඳට
එන්න කාරියම් වන්දදු සන්ගෙදි සොල්ලුම් ගෝමට
ආවන්ගදු විලයාට්ටු සුපන්කාර ඔන්ග කිත්ත
ඔන්න ඉතින් වා වා කියල එක්ක ගියා
ගේ ඇතුලට

තට්ටු හතක් නැග්ග කලට නෛ‍යිනගෙ ඒ සූදු පොළට
ගොනෙක් වගේ එළුවෙක් විත් පැන්නයි මැතිඳුට අනින්න
බාසෙන් කිව්වා නෛ‍යිනා එළුව ගියා දුන්නු අණට
දැනගෙන මෙ රහස් සියලු මැතිඳා යයි ඔට්ටු පොළට

බලන්න පුදුමයි මහතුනි නෛ‍යිනගෙ ඒ සූදු පිටිය
එතන්ට චණ්ඩියා තමයි සේදවත්තෙ ජෝ
න් ගොයිය
දිනන්ට අත ගත්තු ගමන් මැතිඳුට ඔහු ඔරව හිටිය
කොහෙන් ආපු දෙමළෙක් දැයි කියල ජෝන් නැගිට සිටිය

කුට්ටම හා සල්ලි මුදල් අරගෙන මැතිඳා එමවිට
ඇතුන් මැදට වන් කෙසරෙක් සිංහ නාද ක
රන ලෙසට
දැනගල්ලා මෙතන ඉන්නෙ කොතලාවල කිව්ව කලට
තනියෙන්මයි අල්ලගත්තෙ විස්සක් අත්අඩංගුවට

පැන්න කලට චණ්ඩි ජෝන් පිහියක් අර
ගෙන අනින්ට
දුන්න මැතිඳ පයින් එකක් බිව් රන් කිරි කටින් එන්ට
ඉන්න හිටින්නත් බැරි වුනි මල මුත්තර පිටවු කලට
ඔන්න එවිට ආව එළුව පැනගෙන මැතිඳුට අනින්ට

කාගෙන් බේරුනත් බැරිය එළුවාගෙන් මාරු වෙන්ට
වේගෙන් පැන්නා මැතිඳා ඒ වුනාට ඉදි
රිපිටට
උඹද මිතුරෙ හතරගාතෙ චණ්ඩිය කියමින් මෙතෙන්ට
දුන්නා වම් පයින් එකක් පස්ස ගාතෙ කැඩිල යන්ට

ඉතින් අම්මෙ ඉදල මොටද කියල නෛ‍යිනා පැන විජහට
අති පයින් නෙමෙයි ඔන්න කානු හතයි පිස්තෝලෙට
ගනින් මේක කිව්ව නමුත් පත්තු නොවුනි මැතිඳු පිනට
මුනින් වැටුනි නෛයි‍න‍ ත‍ම්‍බි‍ මැ‍ති‍ඳ දු‍න්න ම‍රු‍ ප‍හ‍ර‍ට‍

නෛයි‍න‍ට‍ රු‍පි‍ය‍ල්‍ දා‍හ‍යි‍ ද‍හ‍ය‍ බැ‍ඟි‍න්‍ අ‍නි‍ක්‍ අ‍ය‍ට‍
ගෙ‍ව්‍ව‍යි ද‍ඩ‍ බො‍හෝ‍ දෙ‍නෙ‍ක්‍ බැ‍රි‍වු‍නි ත‍ව‍ හ‍ත්දෙනෙ‍කු‍ට‍
හැත්තෑවක් ගෙවල මැතිඳ ගත්ත ඔවුන් හැම එළියට
ඇත්තයි අපි මල් පුදන්ට ඕනැ ඔහොම වීරයින්ට

එක්ක ඇවිත් ඒ හත්දෙන කෙහෙල් වත්තෙ පිට්ටනියට
පියෙක් ලෙසට ඔවදන් දී දුසිරිතයෙන් ව
ළකින්නට
දෙකක් පාර බැගින් දුන්නෙ මිතුරනි එය මතක් වෙන්ට
කොතෙක් රිදුන නමුත් ඔවුන් මැතිඳුට වැඳ ගියයි යන්ට

එතුමා කල දස්කම් නම් එක කටකට බැහැ කියන්ට
හැමදාමත් මතක් වෙන්ට ඉතිහාසෙත් තියෙයි හොඳට
හිටියා නම් අද වෙනතුරු වැඩ කරනව ලංකාවට
එතුමා සුරපුර වැඩියේ අපේ තියෙන අහේ
තුවට

ඈත කඳුකර හිමව් අරණේ  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නාට්‍ය‍ය‍ - න‍ල‍ද‍ම‍ය‍න්‍ති (මු‍ද්‍රා‍ නා‍ට්‍ය‍ය‍) (චි‍ත්‍ර‍සේ‍න‍-ව‍ජි‍රා‍)
ගා‍ය‍න‍ය‍ - ප‍ණ්‍ඩි‍ත්‍ අ‍ම‍ර‍
දේ‍ව‍ය‍න්‍

ඈත කඳුකර හිමව් අරණේ
සීත චන්දන ලපලු හෙවණේ
සුලං රැල්ලේ පාව එන්නේ
ඔහුගෙ නාමය
වේඈත කඳුකර හිමව් අරණේ..
ස‍ඳැල්ලේ මිනි තලාවේ
තාරකා පිපි වෙලාවේ
ස‍ඳැල්ලේ මිනි තලාවේ
තාරකා පිපි වෙලාවේ

ලදලියන්නේ සීන අතරේ
මැවෙයි ඒ රූපේ


ඈත කඳුකර හිමව් අරණේ..

රනින් කල වන් පුලුල් උරයෙන්//
හසුන් ලමැදේ මුසකරන්නේ
හදේ මෝරන ආදරේ

සඳේ සොමි ගුණ යා කෙරේ
හදේ මෝරන ආදරේ
සඳේ සොමි ගුණ යා කෙරේ

සරාගී නිල් නුවන් බඳුනෙන්
නුරා ඉතිරෙන්නේ


ඈත කඳුකර හිමව් අරණේ.
.එ‍ළි‍ය‍ ද‍කි‍න‍වි‍ට‍ නො‍එ‍නා‍  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,


නාට්‍ය‍ය‍ - මී‍ පු‍ර‍ වැ‍සි‍යෝ‍ (සෝමරත්න දිසානායක)

තනෙන තනෙන තනෙන තනා
තෙයි තනෙ තෙයි තනෙ තෙයි
තනෙ තනා
තනෙන තනා තෙයි තනෙ තනා//
තානත් තෙයි තනනත්තෙයි තම්ද නාතනෙනානා


එළිය දකින විට නොයෙ
නා
අඳුරෙහි එළියට පනිනා
හිරු නොඑනා ලොව වසනා//
කාටත් බැරි කුණු කන්දල් කන
මී පුර වැසියෝ//

වහළ දිගේ දිව යනවා
කහළ ගොඩේ සැතපෙනවා
කුණු දිරනා රස බොජුනා//
කාටත් බැරි කුණු කන්දල් කන
මී පුර වැසියෝ //

පූසරයා පනින දිනා
ජීවිතයක් නැතුව යනා
ඔහු නොඑනා තැන කොතැනා
//
කාටත් බැරි කුණු කන්දල් කන
මී පුර වැසියෝ //

තනෙන තනෙන..


තට්ටු කරන්න හෙමින්  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,


නාට්‍ය‍ය‍ - තාරාවෝ ඉගිලෙති (ලූෂන් බුලත්සිංහල)
ගා‍ය‍න‍ය‍ - අනුලා බුලත්සිංහල


තට්ටු කරන්න හෙමින්//
මගේ විමානේ..දොරටුව ඔබගෙයි
තට්ටු කරන්න හෙමින්//

දෙපා තබන්න හෙමින්//
මගෙ බුමුතුරුණේ සුපහස ඔබටයි
දෙපා තබන්න හෙමින්//

මා වෙත එන්න පෙමින්//
මගෙ මී බඳුනේ....රස ඔබටයි
මා වෙත එන්න පෙ
මින්///දන්න වංහුං  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නාට්‍ය‍ය‍ - ශ්‍රී වික්‍රම (නීතිඥ ජෝන් ද සිල්වා)
ගායනය - එඩ්වඩ් ජයකොඩි


ද‍න්න වංහුං අප කන්නසාමි රාජ ධූරයේ//
රාජ ධූර රාජ ධූර රාජ ධූරයේ
//
ද‍න්න වංහුං අප කන්නසාමි රාජ ධූරයේ//

රකී බුද්ධ ධර්ම සීලේ පූර්වේ රජුන් ලෙසේ//
අධර්මිෂ්ඨ නීච ක්‍රියා යයි මැකී ලකේ//
යයි මැකී යයි මැකී යයි මැකී ල
කේ
ද‍න්න වංහුං අප කන්නසාමි රාජ ධූරයේ//

දනී සිංහලුන්ගෙ ශාස්ත්‍ර ආගම් මනා ලෙසේ//
ඉතින් ප්‍රීති වෙන්න යමවු ඒ
තුමා වෙතේ//
ඒ තුමා ඒ තුමා ඒ තුමා වෙතේ//

ද‍න්න වංහුං අප කන්නසාමි රාජ ධූරයේ//
රාජ ධූර රාජ ධූර රාජ ධූ
රයේ//
ද‍න්න වංහුං අප කන්නසාමි රාජ ධූරයේ//මි‍තු‍රි‍න්ද මා‍ගේ‍  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නාට්‍ය‍ය‍ - විධුර (නීතිඥ චාල්ස් ඩයස්)
ගා‍ය‍න‍ය‍ - කෝලිත භානු දිසානායක

[මිතුරින්ද රාජ මාලිගා
කොයිබ වෙන්නේ දෝ]//
කොයිබ වෙන්නේ
දෝ
දැන් දැන් පෙන්වා දෙන්නේ දෝ
මිතුරින්ද රාජ මාලිගා
කොයිබ වෙන්නේ දෝ

[පේන පේන දැඩි ද්වාර පෙනේයා
මුරකාවර රැඳි සෙබලු පෙනේයා]//

නොම පෙනේ රජුගෙ ශාලා
[අපි හරඹ යන්ට යමු මහල් වටායා
පෙනේ රජුන්ගේ ශාලා]//

[මිතුරින්ද රාජ මාලිගා
කොයිබ වෙන්නේ දෝ]//

[මාලිග මාලිග .. පෙනේයා

මුරගේ වාසල වහලා]//
[අපි හරඹ යන්ට යමු මහල් වටායා
පෙනේ රජුන්ගේ ශාලා]//

[මිතුරින්ද රාජ මාලිගා
කොයිබ වෙන්නේ දෝ]//
කොයිබ වෙන්නේ දෝ
දැන් දැන් පෙන්වා දෙන්නේ දෝ
මිතුරින්ද රාජ මාලිගා

කොයිබ වෙන්නේ දෝ///ප‍ත්‍මේ‍කි‍ පේ‍න‍ මූ‍නා‍  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,


නාට්‍ය‍ය‍ - රාමායණය (නීතිඥ ජෝන් ද සිල්වා)
ගා‍ය‍න‍ය‍ - කෝ‍ලි‍ත‍ භා‍නු‍ දි‍සා‍නා‍ය‍ක‍

ප‍ත්‍මේ‍කි‍ පේ‍න‍ මූ‍නා‍ සො‍ඳ‍ මූ‍නා‍
දි‍ළි‍ ස‍ඳ‍කි‍ ස‍ර‍ත්‍ කා‍ලෙ‍ මෙ‍
කා‍ලේ‍
ප‍ත්‍මේ‍කි‍ පේ‍න‍ මූ‍නා‍ සො‍ඳ‍ මූ‍නා‍
දි‍ළි‍ ස‍ඳ‍කි‍ ස‍ර‍ත්‍ කා‍ලෙ‍ මෙ‍ කා‍ලේ

උ‍ම්මාද‍ වෙ‍න්නා සිතමූන බලා වාසනා//
අහො පා වහගනීද මේ මා
ප‍ත්‍මේ‍කි‍ පේ‍න‍ මූ‍නා‍ සො‍ඳ‍ මූ‍නා‍
දි‍ළි‍ ස‍ඳ‍කි‍ ස‍ර‍ත්‍ කා‍ලෙ‍ මෙ‍ කා‍
ලේ
ප‍ත්‍මේ‍කි‍ පේ‍න‍ මූ‍නා‍ සො‍ඳ‍ මූ‍නා‍
දි‍ළි‍ ස‍ඳ‍කි‍ ස‍ර‍ත්‍ කා‍ලෙ‍ මෙ‍ කා‍ලේ

අත්පාද වාත්තු කල සේම ඉතා ලස්සනයි//
ලෙස රූපේකි රනින් සෑදූ
ප‍ත්‍මේ‍කි‍ පේ‍න‍ මූ‍නා‍ සො‍ඳ‍ මූ‍නා‍
දි‍ළි‍ ස‍ඳ‍කි‍ ස‍ර‍ත්‍ කා‍ලෙ‍ මෙ‍ කා‍ලේ
ප‍ත්‍මේ‍කි‍ පේ‍න‍ මූ‍නා‍ සො‍ඳ‍ මූ‍නා‍
දි‍ළි‍ ස‍ඳ‍කි‍ ස‍ර‍ත්‍ කා‍ලෙ‍ මෙ‍
කා‍ලේහෙල ගැඹුරුයි  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නාට්‍ය‍ය‍ - හු‍ණු ව‍ටයේ කතාව ( හෙන්රි ජයසේන) (1967)
ගායනය - මානෙල් ජයසේන


වැල් පාලමේ ගීත


හෙල ගැඹුරුයි... පුත නොබලන්
හෙලවෙන කොට වැල් පාලම
දෑස පියන් බිම නොබ
ලන්හෙලවෙන කොට වැල් පාලම
දෑස පියන් බිම නොබලන්
අපට පුතේ මගක් නැතේ
මේ මග මිස යමන් පුතේ

අපට පුතේ මගක් නැතේ
මේ මග මිස යමන් පුතේ
දෙවියො බලයි මුහුණ උඹේ
උඹව රකී යමන් පුතේ
දෙවියො බලයි මුහුණ උඹේ
උඹව රකී යමන් පුතේ
 

මතක සටහන්