අ‍ ආ‍ ඇ‍ ඈ‍  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ -ගු‍රු‍ ත‍රු‍ව‍ (ජයලත් මනෝරත්න)
ගා‍ය‍න‍ය‍ - ජයලත් මනෝරත්න ඇ‍තු‍ලු‍ පි‍රි‍ස‍

[අ ආ ඇ ඈ ඉ ඊ උ ඌ
අනාදිමත් කලක් ලියූ]//

අ..
අප රට අර බල
ආ..
ආන්තරාවක
ඇ..
ඇදී ඇදී යත
ඈ..
ඈතින් ඈතට
ඉ..
ඉහමොල මද නැති
ඊ..
ඊලඟ පරපුර
උ..
උන්ගේ ලෝකයෙ
ඌ..
ඌරන් වූ හැටි

අප රට අර බල
ආන්තරාවක
ඇදී ඇදී යත
ඈතින් ඈතට
ඉහමොල මද නැති
ඊලඟ පරපුර
උන්ගේ ලෝකයෙ
ඌරන් වූ හැටි

ක ඛ ජ ට ද න ත ධ
පැන පැන යනවිට
ය ර ල ව සරලව
පරලොව යන රඟ
උන්ගේ අං මැද
අපටයි අඃ අන්තිමේ

This entry was posted on Thursday, November 25, 2010 and is filed under , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්