අතුරු මිතුරු  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - තාරාවෝ ඉගිලෙති(ලූෂන් බුලත්සිංහල)
ගායනය - රොඩ්නි වර්ණකුල

තුරු තුරු තුරු තුරු තුරු තුරු//
අතුරු මිතුරු දඹදිවතුරු
මගෙ සෙල්ලක්කාර මිතුරු
කිරි මුට්ටියකට පනින්න
හිටි පිනුමක් ගැහුවා
මුට්ටිය හිර වෙලා මිතුරු
කොක්කු නටති රෑ වෙනතුරු
කිරි මුට්ටිය ගඟේ යන්න
තව පිනුමක් ගැහුවා
ගඟ දිය බොර වුනා මිතුරු
කිඹුල් හිනා දැක පිවිතුරු
ඕලු කැකුලකට පනින්න
උඩ කරණම් ගැහුවා
ඕලු කැලේ...හිටපු බමලු//
නහය විදපි ඉදිමෙනතුරු//
මගේ මිතුරු මේවනතුරු
නැත තවමත් දුටුවේ

තුරු තුරු තුරු තුරු තුරු තුරු//
අතුරු මිතුරු දඹදිවතුරු
මගෙ සෙල්ලක්කාර මිතු
රු
කිරි මුට්ටියකට පනින්න
හිටි පිනුමක් ගැහුවා

තුරු තුරු තුරු තුරු තුරු තු
රු///

This entry was posted on Thursday, November 25, 2010 and is filed under , , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

2 comments

මේ ගීතය තාරාවෝ ඉගිලෙති එකේ නම් නෙවෙයි! මේක රතු හැට්ටකාරී එකේ!

කොහොම උනත්, වටින වැඩක්! සුබ පැතුම්!

මේ ගීතය තාරාවෝ ඉගිලෙති එකේ නම් නෙවෙයි! මේක රතු හැට්ටකාරී එකේ!

කොහොම උනත්, වටින වැඩක්! සුබ පැතුම්!

Post a Comment

මතක සටහන්