යාම බෑ ඈ දාලා  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,


නා‍ට්‍ය‍ය‍ - ප‍ද්‍මාවතී (නීතිඥ චාල්ස් ඩයස්)
ගායනය - වික්ටර් පෙරේරා


යාම බෑ ඇ දාලා හර්දේ වෙ ආලේ බොහෝමවේ
පද්මවතී ශ්‍රීකාන්ත සේ රූ
ඒ..ඒ..ඒ.. යාම බෑ ඇ දාලා
හර්දේ වෙ ආලේ බොහෝමවේ
පද්මවතී ශ්‍රීකාන්ත සේ රූ
රුව දැක ඈගේ කොයිලෙස යාමි ඈ හැ
රා//
කැන්දගෙන යන්නේමි පද්මවතී සත්තකයි//
යාම බෑ ඇ දාලා...

දැක්මෙන් ඒ මු ගීයෙන් මන් දැන් ක්ලාන්ත වී
ක්ලාන්ත වී...ලය කම්පාවී.....
ගීයෙන් මන් දැන් ක්ලාන්තවී.
..
සුන්දරී....
දිවියයි නියතයි අත්වූවොත් රූපශ්‍රියා
වන්තීයේ//
පද්මවතී ශ්‍රීකාන්ත සේ
රූ
යාම බෑ ඇ දාලා.../
/

This entry was posted on Thursday, November 25, 2010 and is filed under , , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්