පිළිගන්ටා බෑ  

Posted by: Sinhala Noorthi in , , ,


නා‍ට්‍ය‍ය‍ - පද්මාවතී (චාල්ස් ඩයස්)
ගායනය - ජයශ්‍රී චන්ද්‍රජිත්,මැණිකෙ අත්තනායක


පිළිගන්ටා බෑ ඒ කීම යන්ටා යමී//
දුටුවෝ..තින් වේවි ආ..ලේ//
ලය කම්පා වී ප්‍රානේ මුදාවී ඔබේ//
පිළිගන්ටා බෑ ඒ කීම
යන්ටා යමී//

මෙවූ සරූ..පේ කාගෙ තිබේ..දෝ

බොරූද.. දොඩන්නේ මොහූ..//

මෑ පද්මාවතීගේ පයේ දූලි සේවේ//
එම දේවී ඔබටා වටී//
නොවනු? මාගෙ කල්පනාව කියමි අනුව දැන්//

පිළිගන්ටා බෑ ඒ කීම යන්ටා යමී//This entry was posted on Tuesday, August 31, 2010 and is filed under , , , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්