ඇ‍ඳු‍රු‍තු‍මා‍  

Posted by: Sinhala Noorthi in

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - ප්‍රේමතී ජායතී සෝකෝ (මහාචාර්‍ය‍ එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර)
ගා‍ය‍න‍ය‍ - තිහාරි වික්‍ර‍මා‍රච්චි


[ඇ‍ඳු‍රු‍තු‍මා‍ ව‍න්න මගේ
නොදුන් නමුත් ශිල්ප ශාස්ත්‍ර
ජීවිතයේ ගිරි දුර්ගය
නගින්ට අත්වැලක් වෙන්න]//

මහට දෙන්න ගුරු උප
දෙස්
වියෝ වෙතත් මා ඔබගෙන්
නිරන්තරව සිහියට එන
සමීපයෙන් ඉවත් නොවී
දුකටත් සැපටත් දෙකටම
නොහරින හිත මිතුරෙකු සේ

[ඇ‍ඳු‍රු‍තු‍මා‍ ව‍න්න මගේ
නොදුන් නමුත් ශිල්ප ශාස්ත්‍ර
ජීවිතයේ ගිරි දුර්ගය
නගින්ට අත්වැලක් වෙන්න
]//This entry was posted on Tuesday, August 31, 2010 and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්