බ‍ලා‍ පෙර මග  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - ලෝමහංස (මහාචාර්ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර)
ගායනය - මැණිකෙ අත්තනායක,නිශ්ශංක දිද්දෙණිය


බලා පෙර මග උනිමි සමිඳුනි
යහනෙ තනිවී පෙළී වියොවින්
මුහුණ දැක යලි වීමි ඔද වැඩි
කිරි සයුර සේ දුපු තුසර කර
වීද වැඩ ගිය ගමන සිතුලෙද
නිරෝසුව හැකිවේද විඳිනට

සතුරු සෙන් මැඩ යුධ වැදේ තදේ
නොහිඳ ආයෙමි පියබඳේ ශ්‍රිදේ
දකිනුවස් නුඹෙ වතසඳේ සොඳේ
එදුක වාවනු කොයි ලෙදේ දේ
විඳි නුරා රස සිහිවුනේ මෙනේ
වී අම අදර එදිනේ නොමිනේ
නොරැඳි එදෙසේ පැමුනුණේ සැනේ
වෙත පුරුදු ලඳ පතමිනේ සෙනේThis entry was posted on Tuesday, August 31, 2010 and is filed under , , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්