ගිරිකුල මුදුනේ  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - වෙස්සන්තර
ගායනය - ජයලත් මනෝරත්න,මැණිකෙ අත්තනායක


ගිරිකුල මුදුනේ හිඳ පාමුල වැඳ
වැටී සිටින වැසි දන දෙස බලමින්
දසරජ දම් මා කෙ
ලෙස රකින්නද
පෙම්බර දේවිය ඔබ හා මම වෙමු
අප වැසියන්ගේ මව්පිය දෙදෙනා
ඔබ කුස හොත් අප දරු දෙදෙනා සේ
වැසියොද වෙති අප දෙදෙනගෙ දරුවෝ
උන්ගේ සිත් තුල ඇති දුක දැකලා
මිස කෙලෙසද උන් සෙත සල
සන්නේ
උන්ගේ අයැදීමට කන්දී මිස
කෙලෙසද දෝහල පසිඳාලන්නේ
දරුවන් සේ උන් ඇකයට ගෙන මුත්
කෙලෙසද සනසන්නේ වැළපෙනවිට
පෙම්බර දේවිය ඔබ හා මම වෙමු

අප වැසියන්ගේ මව්පිය දෙදෙනා

ගුණයුත් සමිඳුනි ඔබ පවසන මේ
උදාර සිතුවිලි ඇසූ කෙනෙහි මා
පස්වනක් ප්‍රීතියෙන් පිනා ගියේ හද
මේසා නැණසර වදන් අමාවන්

ඇසු විරුවෝ වෙන ඇත්ද මෙදියකුස
ඔබ වැනි නිරිඳුන් මෙත් කුලූනින් යුත්
රුපු විරුවෝ වෙන සිටිත්ද මෙලොවේ
මුදුනින් පිලිගන්නෙම් ඔබ කී
වා
[දසරජ දහමේ නිවැරදි
පදරුත්
පහදා දෙනු ලෝසත වෙත මෙත
පා]////This entry was posted on Monday, May 17, 2010 and is filed under , , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්