රඟ සෝබා  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නාට්‍ය‍ය‍ -ගුරු තරුව(ජයලත් මනෝරත්න)
ගායනය - රොඩ්නි වර්ණකුල


සුන්දර මෙරඟ සොබාවන්
සොඳ සුන්දර මෙරඟ සොබාවන්
නෙක බලනට තොසිනා මෙහි අද පැමිනා
පිලිගමු සුදනෙනි බැතිනා
අපි පිලිගමු සුදනෙනි බැතිනා
නෙක ගී කව් විඳිනා කව්නළු නො
මදා
ඔබ අප සැම අත්විඳිනා
නව පුවතකි මෙහි අද රඟනා
[අපි පොළොවෙන් ඉහලට අඩි තුන හතරක
ඉන්නාවිට සැරසීලා
]//
[ඔතැනට නොපෙනෙන සොඳ
මනහර දසුනකි නිබඳව මෙතැනට පෙනෙනා]//


This entry was posted on Monday, May 17, 2010 and is filed under , , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්