පිය මිතුරු සඳිනි  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍යය - රොම්ලින් හෙවත් දි‍‍ව්‍ය කුසුම (සී දොන් බස්තියන් ජයවීර බණ්ඩාර)
ගායනය - යමුනා විනෝදිනී, කෝලිත භානු දිසානායක


පිය මිතුරු සඳිනි මෙපුර රජුගෙ දෝණියෝ
ගෙන මෙමෙට දෙනුව ගනවෙ රජවෙ මෙමම සිතනු මෙපුරයේ
තොප මාගෙ ඇමතිකමට ගනිමි මේ වරේ
ඇමතිකමට ගනිමි සිතනු මේ වරේ

යමි කුමර මෙවර මෙපුර අවට මේ දෙටා
ගෙන ඈව මෙ ඔබ යහනෙ තබමි මෙමම බලනු බල මගේ
ඔබෙ ඇමතිකමට ගනිමි සිතනු මේ වරේ
ඇමතිකමට ගනිමි සිතනු මේ වරේ

http://app.box.com/s/d9u0ellq1t966pu3mrmb42esgywbl185

මතක සටහන්