ගොවියාගේ ගීතය  

Posted by: Sinhala Noorthi in

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - කනේරු මල් (ජයලත් මනෝරත්න)


අපි ගොවියෝ වෙමූ..
.//
අපි ගොවියෝ.. වෙමූ...//
නම්බුකාර පොරනේ සිට පැවතෙන
අතීතයේ රජ ගොවිවරු
එයින් මතුව ගොවි රජවරු
කොපමන ගරු ගාම්භීර නාමයක්ද
ගොවියෝ...
දැන් නම් නිකම්ම ගො‍යි‍යෝ‍
අපි ගැති ගොවියෝ

පිදුරු ඉවත් කරනා ගැති ගොවියෝ
අපි ගැති ගොවියෝ
බැත ගොඩ උන්ටම පුද කරනා
මඩ සේදූ කල රජ වනු නිසැකය..
ගොවියෝ..ගොවියෝ
..
එහෙත් කවුරු සෝදන්නෙද අප මඩ
වතුර පොදක් දෙන්නේ උන් කවුරුද
මඩ සේදීමට නොව වතුර පොදක් ඉල්ලන්නේ
තොලකට පොඟවන්නයි පොඩි උන්ගේ
යල මහ වපුරන්නයි රිසි සේ

යළි වහ නොම බොන්නයි කරුමය සේ//

This entry was posted on Friday, February 25, 2011 and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්