ජපන් රතිඤ්ඤා  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍යය - පැන්ස දෙකේ හංසයා (ශ්‍රියන්ත මෙන්ඩිස්)
ගායනය - රොඩ්නි වර්ණකුල


ජපන් රටේ ජං ජං ජං
ජපන් රතිඤ්ඤා//
ජපන් රතිඤ්ඤා//
ජපන් බබාලා සැදූ රතිඤ්ඤා

ලංකාපුරේ ලං ලං ලං ලං ලං ලං
ලංකා බබාලා//
ජපන් රතිඤ්ඤා කටේ දමාලා
කන්ඩ නොයල්ලා

ජපන් රටේ ජං ජං ජං ජං ජං ජං
ජපන් වෙළෙන්දා //
ජපන් රතිඤ්ඤා ලාබෙට දෙඤ්ඤා
වීසි කොරඤ්ඤා

ජපන් රටින් නැව් ගානේ
එන්නෙ රතිඤ්ඤා//
ජපන් රතිඤ්ඤා
පටස් රතිඤ්ඤා
කටේ තියඤ්ඤා
පත්තු කරඤ්ඤාThis entry was posted on Tuesday, May 24, 2011 and is filed under , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

2 comments

Post a Comment

මතක සටහන්