ආලෙ බැන්ද මාගෙ රම්‍ය‍වන්  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍ය‍ය‍ - දික්තල කාලගෝල

ආලෙ බැන්ද මාගෙ රම්‍ය‍වන්
මේ.. ආලෙ බැන්ද මාගෙ රම්‍ය‍වන්//
මේ සුනිමල මගෙ දික්ත
ල//
ආලෙ බැන්ද මාගෙ රම්‍ය‍වන්
මේ.. ආලෙ බැන්ද මාගෙ රම්‍ය‍වන්

අවුරුදු සතක් දුකීන මෙහෙවර කල මෙමා//
ගත් ලඳුන් මගේ ඇගේ රූපෙ බෝ අගේ//
ආලෙ බැන්ද..

ය‍න්නට‍ ග‍ම‍ට‍ මෙ‍දී‍න‍ ම‍වු‍පි‍ය‍න්‍ ද‍කි‍
න‍ ලෙ‍සී‍න‍//
තෑගි ලෙසට දැන් ගෙන යාමී රස
කැවුම්//
ආලෙ බැන්ද..

මේ සුනිමල මගෙ දික්තල //
ආලෙ බැන්ද..


This entry was posted on Monday, June 27, 2011 and is filed under , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්