පිනවන්ට සවන්  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නාට්‍ය‍ය‍ - ශ්‍රී වික්‍රම (නීතිඥ ජෝන් ද සිල්වා)
ගායනය -විජේරත්න වරකාගොඩ

පිනවන්ට සවන් ඇසුවන්ගේ සොඳින් සංගීත සිංහලද්වීපේ//
මා වාගෙ උගත් මේ කාලෙ අයෙක් නැත ඊට දුර්ජනා කෝපේ//
මහ මෝඩකමක් තව ඇද්ද රටේ මා ‍එක්ක අනේ ඇය් කෝපේ//
ඇන්නෑ ඊර්ෂ්‍යා// මුන්ගේ මෝඩකම් පේනා//

සංගීතකාරයෝ බෝමයි පුප්පන්ට ඉතා සමතෝමැයි
දැනගත්ත ශාස්ත්‍රයක් නැත්මයි
නොදකින් නරිවාදම් පෙරෙන්නා දැන් - පුරා පල්ලෙන්
ඉලගෙයිරංගේ මාගෙන් තේරේ


This entry was posted on Saturday, January 05, 2013 and is filed under , , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

1 comments

Post a Comment

මතක සටහන්