පුල් කමල පිපිලා  

Posted by: Sinhala Noorthi in

නාට්‍යය - රොම්ලින් හෙවත් දි‍‍ව්‍ය කුසුම (සී දොන් බස්තියන් ජයවීර බණ්ඩාර)
ගායනය - රශ්මි සංගීතා


පුල් කමල පිපිලා - බෝ - බෝ - බෝ
නිල් උපුල් පිපිලා - බෝ - බෝ - බෝ
සල් විසල් නැමිලා - බෝ - බෝ - බෝ
ලොල් කරව් තොමෝලා//
ලොල් කරව් තොමෝලා - බෝ - බෝ - බෝ

රූප සිරි ආශා එන්නේ එක් පුරුෂා
බෝ සංචර් සීලෙ ලොල් දර්ශන කරන්
ගියාවේ ගියාවේ පාරේ ශෝක කිම්ද කාරි
ගියාවේ යන්ට උන් දැන් වන්හු දිග් බලා

http://app.box.com/s/3q2o27fy72ip6wwm8dv17fa5p5s16h2t

This entry was posted on Monday, March 09, 2015 and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්