ඇහැළ මලින් ගස් පිරිලා  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - න‍රි‍ බෑ‍නා‍( ද‍යා‍න‍න්‍ද‍ ගු‍න‍ව‍ර්ධ‍න‍)
සමූහ ගායනා


ඇහැළ මලින් ගස් පිරිලා
බලන්න හරි ලස්සනයී

අඹ රඹුටන් ජම්බු ඉදිල
අද හැමතැන හරි හැඩයි

ඇහැළ මලින්..

දොඹ ගස් යට මල් හැලිලා
සුවඳක් හැමතැන දැනෙයි
වළිකුකුළන් හඬලන විට
අහන් ඉන්න හරි හිතයි

ඇහැළ මලි
න්..

ගස්වල දළු සෙලවෙනකොට
ඇඟට හරිම සීතලයි
ඉගිලෙන අර සමනලයින්
අල්ලන්නට බැරි හැඩයි


This entry was posted on Tuesday, March 02, 2010 and is filed under , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්