පෙ‍ර‍හැ‍ර‍ එ‍න‍වෝ‍  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - ක‍නේ‍රු‍ ම‍ල්‍ (ජයලත් මනෝරත්න)

පෙ‍ර‍හැ‍ර‍ එ‍න‍වෝ‍ ක‍ස‍ පු‍පු‍ර‍න‍වෝ‍
පෙ‍ර‍හැ‍ර‍ එ‍න‍වෝ‍ ල‍ස්‍ස‍න‍යි‍
පෙ‍ර‍හැ‍ර‍ එ‍න‍වෝ‍ ක‍ස‍ පු‍පු‍ර‍න‍වෝ‍
පෙ‍ර‍හැ‍ර‍ එ‍න‍වෝ‍ ල‍ස්‍ස‍න‍යි‍ වේ‍ද‍න‍යි‍
ත‍න‍ම් දෙ‍න‍ත්‍ ත‍ම්‍ දෙ‍න‍ත්‍ ත‍න‍ම්‍ දෙ‍න‍
තන‍ම්‍ දෙ‍න‍ත්‍ ත‍නෙ‍නා‍

පො‍රොන්දු මිටියක් හිසින් දරාගෙන
වියන් රෙද්ද යට රන් කරඬුව ගෙන //
ගෙයින් ගෙයට පැන ගමින් ගමට එන//
බලන් වඩින රඟ පොරොන්දු පෙරහැ
ර මේ//

අත්පිට තබමින ඇත් පිට නගිමින
පොරොන්දු මිටි ගෙන බල පෙරහැර එන

අත්පිට තබමින ඇත් පිට නගිමින
පොරොන්දු මිටි ගෙන
බල පෙරහැර එන
බැඳ බැඳ වෙස් මුහුණින් ද
වැඳ වැඳ දණ නමමින් ද
සොඳ සොඳ බණ දෙසමින් ද
වඩින රඟේ.. ////


This entry was posted on Thursday, July 14, 2011 and is filed under , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්