බුද්ධයාය සන්සුන්ගම  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නා‍‍ට්‍යය - කනේරු මල් (ජයලත් මනෝරත්න)


බුද්ධයාය සන්සුන්ගම කිරිමැටියේ
පන්සල් ගොඩැල්ල ද කවුඩු
ල්ලේ
පලුගස්දමන පුලතිසිගම බෝදන්ඩේ
නෑ මගෙ පුතා නෑ ඔ
හු කොයිබද ඉන්නේ//

පුබ්බරු පුතේ දුක බෝමයි හඬනකොට
වෙනදාටත් වඩා තනිකම දැනෙයි මට
නුඹත් හඬනවා පැටියා ම
ල දුකට
කිරිල්ලියේ මම මොනවා කරන්නද//

ලබන පුර හඳට එනවයි කියාපන්
බිසව් ඉන්න තැන දරු
දුක නොකියා ඉඳින්
නොහඬා කුඹුර ලඟ පියඹා ගෙදර ගොහින්
පිල් කණ්ඩියට වී දරු දුක කියා ඉඳින්//This entry was posted on Wednesday, August 17, 2011 and is filed under , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්