මං බාලේ  

Posted by: Sinhala Noorthi in

නාට්‍යය - ශ්‍රී ගජබා (විජය නන්දසිරි)


ඕ..ඕ..ඕ..ඕ...ඕ...

මං බාලේ ඇතිකල දරු පැටවුන්ට
සිදුවූ දේ බැරිය මට වාවාගන්ට
ඕ.....ඕ........
පරදේසේ ගොසින් සිදුවිය කඹුරන්ට
රට හාලේ බතට ලුණු ඉහගෙන කන්ට

ඕ..ඕ..ඕ..ඕ...ඕ...

අනේ දෙවියනේ මට වුනු වියෝයා
සොළී මහිමි මපුතුන් ගෙන ගියෝයා
ඕ.....ඕ........
කුසේ ගිනි උඩට සිත ගිනි දනෝයා
රටේ රජුට ඇස් නැත කන් නැතෝයා
ඕ..ඕ..ඕ..ඕ...ඕ...


This entry was posted on Wednesday, August 17, 2011 and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්