හෝයියා හෝයියා  

Posted by: Sinhala Noorthi in


නාට්‍යය - කරදිය (මුද්‍රා නාට්‍යය) (චිත්‍රසේන)
ගායනය - පණ්ඩිත් අමරදේව ඇතුලු පිරිස


හෝයියා හෝයියා-හෝයියා
හෝයියා////
හෝ.........
හෝයියා හෝයියා-හෝයියා හෝයියා////
හෝයියා හෝයියා-හෝයියා හෝයියා////
හේලෙ හෙලෙයි හෙලෙයි හෙලෙයි හෙලෙයියා..
හෝයියා හෝයියා-හෝයියා හෝයියා//

මහ මුහුදේ.. ඈත ඉඳන්//
වෙරළ බලා දවස පුරා.. දවස පු
රා
වෙරළ බලා දවස පුරා..
රැළි පිට රැළි පෙරළි පෙරළි ඇදෙනවා
හේලෙ හෙලෙයි හෙලෙයි හෙලෙයි හෙලෙයියා..

හෝයියා හෝයියා-හෝයියා හෝයියා////

ජීවිතයත් මුහුද වගේ...
නිමක් නැතේ කොනක් නැතේ
යනවා ආපහු එනවා...
යනවා ආපහු එනවා
කරදර දුක් ගැහැට මැදින්
කඳුළු මැදින් සුසුම් මැදින්
සෑමදාම එක වාගේ ඇදෙනවා

හෝයියා හෝයියා-හෝයියා හෝයියා////

රෑ යාමේ.. ඝන අඳුරේ..
හෙණ හඬ විදුලිය අතරේ
වැහි නොබලා.. පිනි නොබලා..
කුණාටු දිය වැල් නොබලා..
හීතල හිම සුලං මැදින්
මරුට හොරෙන් සෙමෙන් සෙමෙන්
ඈත එපිට දියඹ බලා ඇදෙනවා.
..

හෝයියා හෝයියා-හෝයියා
හෝයියා////
හේලෙ හෙලෙයි හෙලෙයි හෙලෙයි හෙලෙයියා..


This entry was posted on Wednesday, August 17, 2011 and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්