හිතා උන්න සේම  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - සිරිසඟබෝ (නීතිඥ ජෝන් ද සිල්වා)
ගායනය - නිශ්ශංක දිද්දෙණිය


හිතා උන්න සේම රාජ ධූරේ අත්වී තිබේ//
අත්වී තීබේ///
ආ.... අත්වී තිබේ
ආ....
හිතා උන්න සේම රාජ ධූරේ අත්වී තිබේ

හොඳ හැටි කකා බිබී සැප ලබතෑකී//
හිත ප්‍රීති වේය මාගෙ බෝ දැන් බෝ දැන්
ආ.... බෝ දැන්//
ආ....
හිතා උන්න සේම රාජ ධූරේ අත්වී තිබේ//

මොකටද ආගමක් සැප හැර මේ ලොවේ//
හිත ප්‍රීති වේය මාගෙ බෝ දැන් බෝ දැන්
ආ.... බෝ දැන්//
ආ....
හිතා උන්න සේම රාජ ධූරේ අත්වී තිබේ///


This entry was posted on Tuesday, September 13, 2011 and is filed under , , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්