ශ්‍රියා මනමත්වී  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නාට්‍යය - රාමායණය (නීතිඥ ජෝන් ද සිල්වා)
ගායනය - වික්ටර් වික්‍රමගේ


ශ්‍රියා මනමත්වී මාගේ දැකලා උන්මාද වේවී හර්දේ//
සනසාපන් මෙමාව කල් නෑර පින්සාර රන් ලන්ඳේ//
ශ්‍රියා මනමත්වී මාගේ දැකලා උන්මාද වේවී හර්දේ
සිඹගන්ට තිගෙ මූණ දෙනවා නම් බෝම පින් අත්වේ//
මාගේ මනාපේ ප්‍රසීද්දේ මං කීවෙමි ලන්ඳේ//
මං කීවෙමි ලන්ඳේ
ශ්‍රියා මනමත්වී මාගේ දැකලා උන්මාද වේවී හර්දේ
පොඩි දන්ත මුතු සේම දිළිසේ කල්‍
යාණ ලන්ඳාගේ//
පෑවූ ආකාසේ චන්ද්‍රා සේ දිස්නේ වත තීගේ//
දිස්නේ වත තීගේ
ශ්‍රියා මනමත්වී මාගේ දැකලා උන්මාද වේවී හර්දේ//

This entry was posted on Tuesday, September 13, 2011 and is filed under , , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

1 comments

බොහොම ස්තූතියි. මේක බොහොම වටිනා තැනක්.

Post a Comment

මතක සටහන්