භූලෝ පැමිනි  

Posted by: Sinhala Noorthi in , , ,

නාට්‍යය - විධුර (නීතිඥ චාල්ස් ඩයස්)
ගායනය - මැණිකෙ අත්තනායක,නිශ්ශංක දිද්දෙණිය


භූලෝ පැමිනී රාග බෙ
ලේනී//
බැඳගෙන සිත යම් කෙනෙකුගෙ වැරසැර//
භූලෝ පැමිනී රාග බෙලේනී//

ආන්ත්‍ර වේදෝ එරන්දතීටා
නරලොව ගමනින් නුපුරුදු තොපටා//

බය නොසිතුව මැන මෙමා ගැනා
මෙමා ගැනා//
බය නොසිතුව මැන මෙමා ගැනා
මෙමා ගැනා//

භූලෝ පැමිනී රාග බෙලේ
නී//


This entry was posted on Tuesday, October 25, 2011 and is filed under , , , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

1 comments

priginal sindu tika kiyala wedak ne patta

Post a Comment

මතක සටහන්