සංග්‍රහ කලේ දැන්  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - පද්මාවති (නීතිඥ චාල්ස් ඩයස්)
ගායනය - නිශ්ශංක දිද්දෙණිය


සංග්‍රහ දැන් කලේ ප්‍රීතී සිත්හි මගේ පව
තී
සංග්‍රහ දැන් කලේ ප්‍රීතී සිත්හි අපේ පවතී
රජා මෙහී පත්වූ සන්දා මා සිත් බෝ ප්‍රිය වී මෙදා
රජා මෙහී පත්වූ සන්දා අප සිත් බෝ ප්‍රිය වී මෙදා
පවතීවා බොහෝ කල් මිතුදම් සතොසා//
සංග්‍රහ දැන් කලේ ප්‍රීතී සිත්හි මගේ පවතී
සංග්‍රහ දැන් කලේ ප්‍රීතී සිත්හි අපේ පවතී

මා සිත්හි බෝසේ බෝසේ ඇත්තේ මැයි
ලෙස පැවසූයේ
අප සිත්හි බෝසේ බෝසේ ඇත්තේ මැයි ලෙස පැවසූයේ
දැන් යමූ වාසනා නොලසා සතොසා//
සංග්‍රහ දැන් කලේ ප්‍රීතී සිත්හි මගේ
පවතී
සංග්‍රහ දැන් කලේ ප්‍රීතී සිත්හි
අපේ පවතී


This entry was posted on Tuesday, October 25, 2011 and is filed under , , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්