රූප විරාජ  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නාට්‍යය - ෂූලා හෙවත් කපටි බෑනා (සී දොන් බස්තියන් ජයවීර බණ්ඩාර)
ගායනය - ලයනල් ගුණතිලක, යමුනා විනෝදිනී


රූප විරාජ මෝහනිගේ ලෝලියා ආල වෙනූ
නීලමණී සෙ දෙනයන සොබනා සුරංගී ආල වෙනූ
රුප ශ්‍රියා සෙ දෙනයන සොබනා සුරංගී ආල වෙනූ
රතඳර මධු බොමි සිත සන්තොසිනේ//
ඒක ඉතාම නපුරුයි සිරියා වානු බැරී//
වෙනු ෂූලා තොප මා කෙරෙ ආලය ප්‍රීති ප්‍රීති වෙමි මෙමා//
සම්පතටා මංගල්ලෙටා ප්‍රීති ප්‍රීති වෙමි මෙමා//
ඒක ඉතාම නපුරුයි සිරියා වානු බැරී//
බොහොම උදාරයි වහපිය තී කට යාවි යාවි දිවි තිගේ//
ඉක්මනටා ඉක්මනටා යාවි යාවි දිවි තිගේ//
ඒක ඉතාම නපුරුයි සිරියා වානු බැරී//
රූප විරාජ මෝහනිගේ ලෝලියා ආල වෙනූ

http://app.box.com/s/3x8tl4kwfyk9zhuzahq9kgrskljuzutj

This entry was posted on Saturday, January 02, 2016 and is filed under , , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්