මගේ ප්‍රිය  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නාට්‍යය - රොමියො සහ ජුලියට් (සී දොන් බස්තියන් ජයවීර බණ්ඩාර)
ගායනය - යමුනා විනෝදිනී, කෝලිත භානු දිසානායක


මගේ ප්‍රිය රන්වන් රෝමියෝ ශ්‍රියේ
මොනේකට මැරූවාද ටයිබෝල්ට් අතේ
මගේ සිත්හි ශෝකේ අහෝ වෝ වෝ
උනේ මේසා කරුණු කිම්දෝ ඕ ඕ ශ්‍රියේ

පණේ මාගේ ලොල් ලොල් අසව් යොමලා කන්
මගේ මිත්‍ර මර්කිශෝව උන්දෑ මැරී
උනේ නෙකසේ යාච්ඤා නා හා හා හා
කලේ ඒ රුදු මරණ මවිසින් නුඹට ඇති ඇල්මෙන්

සෙනේ වීය තුල් තුල් මා සිතේ වේ දුකා
එසේහින් නැවතීම මෙලෙසා අන්තරා බොහොමා

http://app.box.com/s/tz177wuo7es4096tfkaj72cqrdl9hf4v

This entry was posted on Saturday, January 02, 2016 and is filed under , , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්