ප්‍රේමයෙන් මන  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - මනමේ (මහාචාර්ය එදිරිවීර සරත්චන්ද්‍ර)


ප්‍රේමයෙන් මන රංජිත වේ නන්දිත වේ
පුෂ්පයෙන් වන සුන්දර වේ ලංකෘත වේ//
ආලයෙන් වෙලි සැදි මෙලතා//
මණ්ඩපයෙන් චන්ඩාතප
ඛණ්ඩිත වේ හිරු රජිඳුගෙ//

කෝකිල හඬ කන් පිනවයි රන් ස්වරයයි
රෑන ගිරවු දෙන ගී සින්දූ අම බින්දූ//
සෑම දෙසේ සංගීත ඇසේ//
පිපි තඹරන නද බඹරන
පිය රැව් දෙන ලිය කිඳුරන//
ප්‍රේමයෙන් මන...

http://app.box.com/s/j94p8bu4wt65wcmcwfj2
මුල් ගායනය - බෙන් සිරිමාන්න, ට්‍රිලීශියා ගුණවර්ධන

http://app.box.com/s/izfmplqaxgb6d9swbpa8
 නව ගායනය

This entry was posted on Sunday, August 03, 2014 and is filed under , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්