ගියා වැද්දෝ  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍යය - මනමේ (මහාචාර්‍ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර)


 ගියා වැද්දෝ නොම විද්දෝ ඉඩ ලද්දෝ අපි මෙවරා//
වෙන්ට අනතුරු කිසි ගන්ට සිත බිය නිති
කාරණාව නොම දිසි මෙවෙලේ//

තව ඇද්දෝ පසු එද්දෝ බිය නැද්දෝ මෙම ගමනා//
යන්ට සටනට සැරසෙන්ට වේය විගසට
උන්ට මෙහි නේන ලෙස නැවතා//

http://app.box.com/s/hmcg5kdd16ni0sh97lxx

This entry was posted on Sunday, August 03, 2014 and is filed under , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්