ඈ සිටියදී ගංතෙර  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍යය - හුණු වටයේ කතාව (හෙන්රි ජයසේන) (1967)
ගායනය - සුදත් සේනාරත්න

ඇඳුම් සෝදනුවස් ඈ සිටියදී ගංතෙර
දිසිවිය ඔහුගෙ පිළිරුව මැවී පැහැදිලි දිය මත
සඳින් සඳ මෝරත පොහොයෙන් පොහොය ගතවෙත
ඔහුගෙ වත ඈ සිත මදින් මද වූ සේය අනුරූ
සඳින් සඳ මෝරත පොහොයෙන් පොහොය ගතවෙත
බඩවැටියෙන් ඇසුනු වදන් වල හඬ ඔහුගේ අඩුවී ගියා සේ විය
පැමිනිලි ද සැමිගේ සුසුම් සමගින් ඈ නැගු කඳුළුත් දහා බිඳුත්
අතර ගතවෙයි කාලය සිඟිති දරු පැටියා ද වඩමින්

http://app.box.com/s/mic5tueqv1ca8g7465wz


This entry was posted on Sunday, December 01, 2013 and is filed under , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්