විදා අත්තල  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නාට්‍යය - හුණු වටයේ කතාව (හෙන්රි ජයසේන) (1967)
ගායනය  - විජේරත්න වරකාගොඩ


විදා අත්තල දෙනින් දෙන දේ රැගෙන හෝ නොම රැගෙන පොදු දේ
නිධානයකින් රැගෙන දෙන මෙන් යුක්ති ධර්මය සැමට බෙදුවේ
එදා පිටවූ විනිසුරූ ඒ යළිත් නැත කිසි දිනෙක දුටුවේ
මෙදා වනතුරු ඔහුගෙ අණ ගුණ දනන් තුඩ තුඩ තවද කියවේ//
බෙදූ එම නීතිය තිබුනු වූ කෙටි යුගය ඒ රට
ස්වර්ණමය යුගයක්ම වූ බව දනන් තුඩ තුඩ තවත් පැවසෙති//
හුණු වටය පිළිබඳ ඇසූ මෙපුවත සබේ වියතුනි
පැවසු ලෙස දන පුරාණේ තබාගනු මැන සිතෙහි මෙවදන//
දෙයක් වේ නම් යම් සුදුස්සාටම අයිතිවිය යුතූ
මකියනා ලෙස මේ ලෙද ලැබිය යුතු අයටම ලැබිය යුතු//
මව් ගුණය ඇති අය දරුවන් දිනිය යුතු වෙය
රියදුරු මනා වූ ලැබිය යුතු වූ සේම අස් රිය//
මුදු ගුණය ඇති අය දරුවන් දිනිය යුතු වෙය
ගොවි දන මනාවූ දිනිය යුතු වූ සේම ගම් බිම්///


http://app.box.com/s/iaqmfo3cjcygrw4xbluv

This entry was posted on Sunday, December 01, 2013 and is filed under , , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

1 comments

තෑන්කස්...........

Post a Comment

මතක සටහන්