දෙදරවා නීතිය  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍යය - හුණු වටයේ කතාව (හෙන්රි ජයසේන) (1967)
ගායනය - සුදත් සේනාරත්න

දෙදරවා නීතිය ගුගුරුවා සිය වදනින්
විනිසුරු මේ මහඟු නීති බින්ඳෝ එය රැකීමට
ලබනුවස් යුක්තිය සාධාරණය නීතිය
හිස් අතින් සපැමිණි දනෝ පීඩිත එය ලැබූවෝ

දෙවසක් මේ අයුරු ගුණෙන් අගුණෙන් ගෙවූ නීතිය
කාලය නිමාවිය රටේ කලබල කැරලි නිම විය
පැනගිය ඒ දවස මහ රජ යලිත් රජ විය
බිරිඳ ද යුව රජුගෙ ඇවිත් යළි නූකා නගරයට

පැවැත් විය නඩුවක්
ඇගේ පුතු යළි ලබා ගන්නට..

http://app.box.com/s/yfp4l4of5bcbubx4nlxg


This entry was posted on Sunday, December 01, 2013 and is filed under , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්