ඉර හඳ දෙවියනි  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍යය - මනමේ (මහාචාර්‍ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර)


ඉර හඳ දෙවියනි අධිපති අහසේ
මෙඅප සැමහට දෙනූ වරම්
මෙඅප සැමහට දෙනූ වරම්
මිහිකත දෙවියනි අධිපති පොලොවේ
දෙපය තැබූමට දෙනූ වරම්
දෙපය තැබූමට දෙනූ වරම්
සියලු දෙවියනී උවදුරු දුරලා
මෙරඟපෑමට දෙනූ වරම්
මෙරඟ පෑමට දෙනූ වරම්

http://app.box.com/s/vuig1mio4k8tjn6yhx7s

This entry was posted on Sunday, June 01, 2014 and is filed under , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්