ල‍ප‍ නො‍ම‍ව‍න්‍ ස‍ඳ‍  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - මනමේ (මහාචාර්ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර)

ලප නොමවන් සඳ සේ සොමි ගුණෙනා
සේ සොමි ගුණෙනා
ආදර දිනනා සිසු සැවොමා
රාජ ගුරුන්ගේ යුත් නැණ බෙලෙනා //
වෙමි මම සුවචා දූ කුමරී

නිමල පෙමින් නිති මා ඇතිදැඩි කල
මා ඇතිදැඩි කල
මා පිය ගුරුගේ අණ ලෙසිනා //
සේ සිය නේත්‍රා මා රැකි සතතා //
සිත නොම රිදවා වෙසෙමි සදා

http://app.box.com/s/6hb72tgjb09j7p0e53bz

This entry was posted on Sunday, June 01, 2014 and is filed under , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්