එනමුත් නෑ සැනසෙන්නේ  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍යය - මනමේ (මහාචාර්‍ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර)

එනමුත් නෑ සැනසෙන්නේ සිත මාගේ දැවේ ගින්නේ //
රජ සැප මට මන්ද කෙලෙස මෙ උසුලම් ද //
දියණිය ඇදුරින්ඳු රුව මාගෙ සිතේ ඇන්දූ
රිසුරු එ සුර ලන්ඳු දැඩි ආලේ ලයේ රැන්ඳූ
කෙලෙසින් ඈ හැරා යම්දෝ සරණේට කෙසේ ගම්දෝ//
පියගුරු අනුදැන්මා හැකිවේද ලබා ගැන්මා//
දියණිය ඇදුරින්ඳු රුව මාගෙ සිතේ ඇන්දූ
රිසුරු එ සුර ලන්ඳු දැඩි ආලේ ලයේ රැන්ඳූ

http://app.box.com/s/6k2qmesiif7p9l1fnz1a

This entry was posted on Sunday, June 01, 2014 and is filed under , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්