මාගේ අවසර නොම ගෙන  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍යය - මනමේ (මහාචාර්‍ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර)
මාගේ අවසර නොම ගෙන//
මාගේ අවසර නොම ගෙන//
මාගේ අවසර නොම ගෙන//
මාගේ අවසර නොම ගෙන//
ආවද තා මෙමගෙ විජිතෙටා
දෙරණ හෙලා සුන්කර තොප
ගොදුරු කරමි කැනහිළුනට//

මාගේ තෙද බල නොම දැන//
මාගේ තෙද බල නොම දැන//
මාගේ තෙද බල නොම දැන//
මාගේ තෙද බල නොම දැන//
ආවද මා සමග සටනටා 

ධීර බලැති ධනුධර වෙමි
කෲර තොපගෙ එඩි බිඳලමි//

 
http://app.box.com/s/u3ufdn1yn6fa8hurz073
 

This entry was posted on Sunday, September 14, 2014 and is filed under , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

2 comments

"ධීර" බලැති ධනුධර වෙමි

Post a Comment

මතක සටහන්