මා ප්‍රිය සැමියා  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍යය - මනමේ (මහාචාර්‍ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර)
   
මා ප්‍රිය සැමියා මරුමුව වැටුනා
කිමද කලේ ඔබ මේ අපරාදේ
යහතින් සිටි ඔහු ඔබ ඇන මැරුවා
මේ ඔබ දෝසා මේ ඔබ දෝසා

ඔබ ප්‍රිය සැමියා මාව මරන්නට
තැත්කල හින්දා තැත්කල හින්දා
සිය පණ ගලවාගන්නට මැරුවා
නෑ මගෙ දෝසා නෑ මගෙ දෝසා

මට පෙම්කල ඒ මනමේ රජිඳා
සටනට පොලඹාගත්තේ ඔබනේ
මා ගලවන්නට ගොස් මා හින්දා
මරුමුව වැටුනා මරුමුව වැටුනා

සටනට මා පෙලඹූවේ ඔහුනේ
දුටුවේ නැත්දෝ දුටුවේ නැත්දෝ
කාගෙන් ඔබ ගලවන්නට වීදෝ
නොදනිමි එබසා නොදනිමි එබසා

ඔබගෙන් මා ගලවන්නට නොවෙදෝ
සටනට වැදුනේ සටනට වැදුනේ
මනමේ රජිඳා මරුමුව වැටුනා
ප්‍රේමය හින්දා ප්‍රේමය හින්දා

මාගෙන් කුමටා ඔබ රැකගන්නේ
අනදර ඔබටා කිකල කෙලෙම්දෝ
සටනට ගියෙ මා හටගත් ඔබටා
ප්‍රේමය හින්දා ප්‍රේමය හින්දා

අදහන්නට නම් හැකිදෝ කෙලෙසා
ඔබමේ කියනා රැවටිලි වදනා
නැතිවුනි මට දැන් අන්කිසි සරණා
මෙතැනම මරණා වෙනු නම් නියතා

නොකියනු එලෙසා මා ප්‍රිය කුමරී
මම වෙමි ඔබටා හැමදා සරණා
හිමගිරි අරණේ ඔබ වේ රැජිනි
වෙනු මැන මබිසෝ වෙනු මැන මබිසෝ

නැත අන් සරණා ඔබ හැර මෙමෙටා
වනයේ විසුමා වෙන්නේ සැමදා
වග වලසුන්ගෙන් උවදුරු වලකා
රකිනුය ඔබ මා  රකිනුය ඔබ මා

මා වැදි සෙනගා ඔබ රැකගන්නා
වග වලසුන්ගෙන් තොර වේ භවනා
දිවිහිම් කොට පුදනෙම් ආදරිනා
නැත කිසි බාධා විසුමට සැපෙනා
 
http://app.box.com/s/p6gtrvx9zqzlzodvr5wx
 

This entry was posted on Sunday, September 14, 2014 and is filed under , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්