මේ රාත්‍රි නිමල්  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නාට්‍යය - රොමියො සහ ජුලියට් (සී දොන් බස්තියන් ජයවීර බණ්ඩාර)
ගායනය - කෝලිත භානු දිසානායක, යමුනා විනෝදිනී


 මේ රාත්‍රි නිමල් ස්ථාන සොයා ආමි මේ බලා
අතවැස්ම මෙ මම නම් මා ලොලි ප්‍රීති වේ තිරා
දුක් රාශි මාගෙ කොහොම නිවන්නේ ද රූ කතා
පෙම් පෑවු ශ්‍රියා කාන්ති නිසා ආලෙවේ නිති
යස ආලෙ වේ නිති
ශ්‍රියවන්ගෙ බසා නාහ මසිත් යාය වේ පරා//

මා නේත්‍ර ලකල් රොමියො නුඹා කොයිබදෝ කතා
සිත දුක් වේ මගෙ පින් වු රොමියො කෝ බලන් වතා
මක් වේදො අහෝ ආවොතින් මො නෑ කෙනෙක් පතා
මගපෙන්වූ ඔය කව්ද රොමියො ආලෙ බෝ තදා
ආලෙ බෝ තදා//

http://app.box.com/s/o2vap3wvtgmj6j3x734j

This entry was posted on Sunday, October 05, 2014 and is filed under , , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්