නැද්ද සිතේ අනුකම්පා  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍යය - මනමේ (මහාචාර්‍ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර)

 නැද්ද සිතේ අනුකම්පා මෙමා හට
නෑ මට අන් සරණා වෙනූ කරුණා
මා පෙම් වඩනා රජිඳු මනා
මා හැරා මා හැරා ඇයිද යන්නෙ දැඩි සිතිනා//
වින්ඳ මෙවන් දුක මෝඩ මනු ලොව
ඇද්ද වෙන අඟනා තිලෝ පාලනා
දෙවිඳුනි මා රකිනු මැනා
මා දෙසා මා දෙසා බලනූය දයා ඇසිනා// 

http://app.box.com/s/y028z28lwlrcdbwxhkp3
 

This entry was posted on Sunday, October 05, 2014 and is filed under , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්