අන්ද මන්ද වූයේ  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍යය - මනමේ (මහාචාර්‍ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර)

 අන්ද මන්ද වූයේ මසිතා මෙපුවතින
කිම්ද වූයේ නොදැනේ අරුමා
මේ පුවතින කිම්ද වූයේ නොදැනේ අරුමා
සරණ කර සිටි නරන හිමි හට//
කරන අනවින මෙවැනි බිහිසුණු//

වෙන්ට කමා වැදි රජිඳේ මෙ වරදට
බැන්ද සෙනෙහස හින්දා
මේ වරදට බැන්ද සෙනෙහස හින්දා
චපල විය සිත ප්‍රබල ආලෙන්
නොතලනුය මා දුබල ජීවය
චපල විය සිත ප්‍රබල ආලෙන්
නොතලනුය මා දුබල ජීවය//

සින්ඳවූ ගෙල සැමියා කවර සෙනෙ
යන්ට යව වනේ නොසිටා
කවර සෙනෙ යන්ට යව ව
නේ නොසිටා
අමන ගති ඇති මෙවැනි අඟනන්//
ම වැනියන් හට කුමන සරණද//
සින්ඳවූ ගෙල සැමියා කවර සෙනෙ
යන්ට යව වනේ නොසිටා
කවර සෙනෙ යන්ට යව
නේ නොසිටා


http://app.box.com/s/iusigm011s0xmg9bojc0


This entry was posted on Sunday, October 05, 2014 and is filed under , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්