බලා ඉඳිම් මා  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍යය - රොමියො සහ ජුලියට් (සී දොන් බස්තියන් ජයවීර බණ්ඩාර)
ගායනය - යමුනා විනෝදිනී


බලා ඉඳිම් මා රොමියෝ මා ප්‍රියා//
දැක මා සිතේහි පෙම් රාසී
බෝවේ ආලේ බසක් කරන්ටා
දැකුම් මෙ දෝ දැන් කොයි කාලේ
මා බඳ සුරත දමා තෙපුල් කරාදෝ//
ස්වර්ණ රෝමියෝ යෞවනා
ප්‍රාණේ මා වෙත් නිතින්ම වේයා
කුමක්ද නැත්තේ කල් බෝ වේ


http://app.box.com/s/shak0mztrggp3yrrm6un

This entry was posted on Sunday, October 05, 2014 and is filed under , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

1 comments

ප්‍රිය ඇඩ්මින් වෙත,

ඔබේ බ්ලොග් අඩවියත් විකසිත සින්ඩියට එක්කර ගන්න. (Blog Syndicator)
Blogger සහ WordPress බ්ලොග් අඩවි සදහා එම අඩවියේ URL එක සහ බ්ලොග් එකෙහි නම ලබාදුන් සැනින් ස්වයංක්‍රියව සින්ඩිය හා ඇමුණුම සිදුවේ.
බ්ලොග් නොවන නමුත් Feeds සක්‍රිය වෙබ් අඩවි වුවද සින්ඩිය හා ඇමිණිය හැකිය.
විකසිත සින්ඩිය :- http://syndi.wikasitha.com/

මිට හිතාදර
ඇඩ්මින් - විකසිත සින්ඩිය. (info@vweb.lk)

Post a Comment

මතක සටහන්