දුල් නිමල්  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍යය - ඉයුජීන් නාඩගම (වී ක්‍රිස්ටියන් පෙරේරා)
ගායනය - නිශ්ශංක දිද්දෙණිය

දුල් නිමල් සිසි සේ දිසි සර දඹ
රේ
දිසි සර දඹරේ සිරි
කල් අකල් නිතරේ රැඳි පුර මැදුරේ සිරි
කල් අකල් නිතරේ රැඳි පුර මැදුරේ
තෙද නැඹලා.. කිත් පතලා//
රිසි ලන්දූ නයන නිති රැන්දූ රසාඳුන
බන්දූ මපිය නරනින්දු සසෝබන//
සව්සැපත් එකට පත්කල අයුරේ...
පත්කල අයුරේ....
ගරු සව්රියත් දනන් වසන මේ නගරේ
ගරු සව්රියත් දනන් වසන මේ නගරේ
සිප් සලේ....බොහෝ කාලේ//
සිට සරු නැණින සුර ගුරු සදිසි එඇඳුරු
වෙතෙහි නිරතුරුම වසනෙමි
ඇඳුරු වෙතෙහි නිරතුරුම වසනෙමි
තුන් රුවින් සලෙල බිඟු ලොල් කරන..
බිඟු ලොල් කරන..
සුනිමල් කමල් මෙපුර වරඟන උව
නා
සුනිමල් කමල් මෙපුර වරඟන උවනා
සක මෙමගේ... දුක නොහැඟේ//
යන සුබාරු සිරුරෙසු රඹාකිකල ලැබ
තඹා මසිත එපියඹා විඳිනු වෙද//
දුල් නිමල් සිසි සේ දිසි
දුල් නිමල් සිසි සේ... දිසි
දුල් නිමල් සිසි සේ දිසි
සර දඹරේ... දිසි
සර දඹරේ... සිරි
කල් අකල් නිතරේ රැඳි පුර මැදුරේ සිරි
කල් අකල් නිතරේ රැඳි පුර මැදුරේ

This entry was posted on Tuesday, January 03, 2012 and is filed under , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්